Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.; 2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241., 255. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 75., 240. nr.; 2020, 37., 240.A nr.; 2021, 121.B, 234.A nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus un skaitļus "vai personāla nomnieks, kas izmanto tāda mikrouzņēmuma pakalpojumus, kurš sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.2 panta izpratnē";

izteikt 2. punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) persona, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja un ir noslēgusi Civillikuma IV daļas 15. nodaļā paredzēto uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu vai gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai samaksu no zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, ko izmaksā darba devējs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija (turpmāk - ienākums no intelektuālā īpašuma). Autortiesību mantinieki un citi autortiesību pārņēmēji nav darba ņēmēji,";

izslēgt 2. punkta "l" apakšpunktu;

izteikt 3. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja,".

2. Papildināt 5. panta pirmo daļu pēc vārdiem "personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus" ar vārdiem "vai piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība"".

3. 6. pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pašnodarbinātie, kuru ienākumi nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai.";

papildināt ceturto daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) personas, kuras piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība".";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju" ar vārdiem "kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma".

4. 14. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no saimnieciskās darbības atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", nepiemērojot saimnieciskās darbības izdevumu atskaitīšanas ierobežojumus. Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

papildināt desmito daļu pēc vārdiem "vai pārvadājuma līgumu" ar vārdiem "vai gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma";

izteikt deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(19) Darba ņēmējiem, kuri gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma un nav reģistrējuši saimniecisko darbību, obligāto iemaksu objekts ir ienākums no intelektuālā īpašuma. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas administrētais un personām izmaksātais ienākums no intelektuālā īpašuma nav obligāto iemaksu objekts."

5. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem

(1) Pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 procentu apmērā no ienākuma.

(2) Pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, papildus šā likuma 14. panta otrajā daļā noteiktajam obligāto iemaksu objektam, kas nav mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 procentu apmērā no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

(3) Pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma obligātās iemaksas 10 procentu apmērā pensiju apdrošināšanai par gadu aprēķina no gada brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objektu kopsummas un gada faktisko ienākumu starpības.

(4) Lauku atbalsta dienests līdz 1. decembrim sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju par Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē iekļautajām fiziskajām personām, zemnieku (zvejnieku) saimniecībām, individuālajiem komersantiem un individuālajiem uzņēmumiem, kas kārtējā gadā ir saņēmuši valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

(5) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbilstoši pašnodarbinātā faktiski veiktajām obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, piemērojot obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai saskaņā ar šā likuma 18. panta otrajā daļā noteikto, reģistrē personas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu.

(6) Šā panta pirmajā un trešajā daļā un 20.4 panta 3.1 daļā noteiktās obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai neveido personas fondētās pensijas kapitālu."

6. Izslēgt 16. panta trešajā daļā vārdus "autoratlīdzības izmaksātāja".

7. Aizstāt 19. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus un skaitli "un 13. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "13. un 14. punktā".

8. Aizstāt 20. pantā vārdus "valsts pensiju apdrošināšanai" ar vārdiem "pensiju apdrošināšanai".

9. Izslēgt 20.1 panta septīto daļu.

10. 20.4 pantā:

izslēgt trešās daļas otro un trešo teikumu;

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja pašnodarbinātajam obligātās iemaksas par kalendāra gadu veiktas no mazāka ienākuma nekā 12 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 procentu apmērā no ienākuma (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - no apgrozījuma) un minimālā obligāto iemaksu objekta starpības.

(32) Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no šā likuma 14. panta otrajā daļā minētā objekta ceturksnī nesasniegs obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, viņš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz ceturksnim sekojošā mēneša septiņpadsmitajam datumam vai vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu, vai 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas. Pašnodarbinātais līdz 17. janvārim var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par kalendāra gadā plānotajiem ienākumiem. Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam aprēķina minimālās obligātās iemaksas un paziņo par tām Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, viņš veic obligātās iemaksas saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.";

papildināt devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pašnodarbinātajam ir pienākums katru gadu līdz 23. jūnijam veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu."

11. Papildināt 21. pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Pašnodarbinātais šā likuma 14.1 panta trešajā daļā minētās obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma par gadu veic līdz nākamā gada 23. janvārim."

12. Papildināt 23. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Pašnodarbinātajam ir pienākums attiecībā uz gada lauksaimnieciskās ražošanas ienākumu vai ienākumu no intelektuālā īpašuma iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām līdz nākamā gada 17. janvārim, aizpildot ceturtā ceturkšņa ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām."

13. Papildināt 26.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pieprasījumu valsts pensijas pārrēķināšanai sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) persona var nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību."

14. Papildināt 27. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Aģentūras veikto minimālo obligāto iemaksu aprēķinu darba devējs un pašnodarbinātais var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Aģentūras direktoram, mēneša laikā no dienas, kad informācija nosūtīta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas."

15. Pārejas noteikumos:

aizstāt 78., 82. un 83. punktā vārdus "valsts pensiju apdrošināšanai" ar vārdiem "pensiju apdrošināšanai";

izslēgt 84. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 94., 95. un 96. punktu šādā redakcijā:

"94. Līdz 2022. gada 1. februārim pašnodarbinātajam ir tiesības precizēt ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim.

95. Par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim Aģentūra atbilstoši ienākuma no intelektuālā īpašuma izmaksātāja faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no ienākuma no intelektuālā īpašuma, piemērojot pašnodarbinātajam šā likuma 18. panta otrajā daļā noteikto obligāto iemaksu likmi, reģistrē personas obligāto iemaksu objektu sociālajai apdrošināšanai un pensijas kapitālu.

96. Persona, kura saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma, veic minimālās obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 10 procentu apmērā no starpības līdz obligāto iemaksu objekta minimālajam apmēram par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 8. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

01.01.2022