Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 814

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 128. nr.; 2020, 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. rezultāta rādītājs - vilcienu kustības ātruma palielināšanās modernizētajā līnijā līdz 140 km/h;

4.2. rezultāta rādītājs - modernizētās dzelzceļa pasažieru infrastruktūras īpatsvars - 49 %;

4.3.  iznākuma rādītājs - staciju skaits, kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni, - 45;

4.4.  iznākuma rādītājs - rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums - 150 km."

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 153 515 018 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 130 487 518 euro un privātais finansējums - vismaz  23 027 500 euro."

3. Izteikt 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, pievienojot šādu informāciju:".

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Eiropas transporta tīklā esošas dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un jaunas infrastruktūras izveide:

11.1. nozīmīgāko dzelzceļa mezglu pārbūve un atjaunošana;

11.2. jaunas dzelzceļa infrastruktūras izveide;

11.3. dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija;

11.4. dzelzceļa signalizācijas sistēmu modernizācija."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

17.12.2021