Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 768

Rīgā 2021. gada 23. novembrī (prot. Nr. 76 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"

Izdoti saskaņā ar Meža likuma
43.1 panta otro daļu,
Medību likuma 15. panta otro daļu,
23. panta pirmo daļu
un 29. panta septītās daļas 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 32. nr.; 2015, 96. nr.; 2018, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumus."

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja persona šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto pakalpojumu saņem tiešsaistē, valsts nodevu maksā šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajā kārtībā.

7.2 Valsts nodeva maksājama pirms pakalpojuma saņemšanas."

3. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā Meža valsts reģistrā ir reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes un kurš ir noslēdzis vienošanos ar Valsts meža dienestu par valsts nodevu samaksu vienu reizi kalendāra gadā, valsts nodevu par šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu izsniegšanu maksā šo noteikumu 7.1. vai 7.3. apakšpunktā minētajā kārtībā kā kopēju maksājumu par kārtējo gadu. Maksājuma summu nosaka atbilstoši iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitam. Ja nepieciešams, maksājuma summu palielina par nesamaksātās valsts nodevas summu, ja iepriekšējā gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā par tiem samaksāta valsts nodeva, vai maksājuma summu samazina par pārmaksātās valsts nodevas summu, ja iepriekšējā gadā faktiski izsniegts mazāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā par tiem samaksāta valsts nodeva. Maksājums valsts budžetā veicams līdz kārtējā gada 31. janvārim.

9. Šo noteikumu 8. punktā minētā maksājuma noteikšanai Valsts meža dienests līdz kārtējā gada 25. janvārim sagatavo meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pārskatu par tam iepriekšējā gadā izsniegtajiem šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētajiem apliecinājumiem, sertifikātiem un atzinumiem. Pārskatā norāda šādu informāciju:

9.1. kārtējais gads, par kuru veicams maksājums;

9.2. izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaits, par kuru aprēķināts iepriekšējā gada maksājums;

9.3. par iepriekšējo gadu aprēķinātā summa;

9.4. iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaits;

9.5. par iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitu aprēķinātā summa;

9.6. summa, par kuru palielināma vai samazināma kārtējā gada maksājuma summa;

9.7. kopsumma, kas maksājama par kārtējo gadu."

4. Papildināt noteikumus ar 9.1, 9.2 un 9.3 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kas valsts nodevu maksā šo noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā, Meža valsts reģistrā pēc stāvokļa iepriekšējā gada 30. decembrī vairs nav reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes un atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajam pārskatam iepriekšējā gadā ir izsniegts vairāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā par tiem samaksāta valsts nodeva, nesamaksātā valsts nodevas summa samaksājama šo noteikumu 8. punktā minētajā termiņā.

9.2 Šo noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā samaksāto valsts nodevu neuzskaita turpmāko valsts nodevu pakalpojumu segšanai, ja Meža valsts reģistrā pēc stāvokļa iepriekšējā gada 30. decembrī nav reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs valsts nodevas pārmaksu var atgūt likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā.

9.3 Valsts meža dienests šo noteikumu 9. punktā minēto pārskatu 2022. gadā sagatavo līdz 31. janvārim. Maksājums valsts budžetā veicams līdz 2022. gada 10. februārim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

09.12.2021