Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Dobelē 2021. gada 25. novembrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 295/16

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. Nekustamo īpašumu komisiju;".

2. Izteikt saistošo noteikumu 6.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.8. Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisiju;".

3. Izteikt saistošo noteikumu 6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9. Koku ciršanas komisiju.".

4. Svītrot saistošo noteikumu 6.15. apakšpunktu.

5. Izteikt saistošo noteikumu 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. Dobeles novada Sociālais dienests ar pakļautībā esošu iestādi Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" un šādām struktūrvienībām:

8.4.1. Administratīvā nodaļa;

8.4.2. Sociālā darba un palīdzības nodaļa;

8.4.3. Sociālo pakalpojumu nodaļa ar šādām struktūrvienībām:

8.4.3.1. Atbalsta centrs ģimenēm;

8.4.3.2. Atelpas brīdis;

8.4.3.3. Aprūpes mājās birojs;

8.4.3.4. Dienas aprūpes centrs "Bēne";

8.4.3.5. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Solis";

8.4.3.6. Dienas centrs "Baltā māja";

8.4.3.7. Dienas centrs pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš";

8.4.3.8. Grupu dzīvokļi;

8.4.3.9. Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi";

8.4.3.10. Lielauces pansija.

6. Svītrot saistošo noteikumu 8.5. apakšpunktu.

7. Izteikt saistošo noteikumu 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ar struktūrvienību - Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs;".

8. Izteikt saistošo noteikumu 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. Dobeles novada Sporta pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.8.1. Dobeles sporta centrs;

8.8.2. Tērvetes sporta centrs.".

9. Izteikt saistošo noteikumu 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.9. Dobeles novada Kultūras pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.9.1. Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar šādām filiālēm:

8.9.1.1. Aizstrautnieku bibliotēka;

8.9.1.2. Annenieku bibliotēka;

8.9.1.3. Augstkalnes bibliotēka;

8.9.1.4. Auces pilsētas bibliotēka;

8.9.1.5. Bēnes bibliotēka;

8.9.1.6. Bikstu bibliotēka;

8.9.1.7. Bites bibliotēka;

8.9.1.8. Bukaišu bibliotēka;

8.9.1.9. Īles bibliotēka;

8.9.1.10. Jaunbērzes bibliotēka;

8.9.1.11. Krimūnu bibliotēka;

8.9.1.12. Lejasstrazdu bibliotēka;

8.9.1.13. Lielauces bibliotēka;

8.9.1.14. Naudītes bibliotēka;

8.9.1.15. Penkules bibliotēka;

8.9.1.16. Šķibes bibliotēka;

8.9.1.17. Tērvetes bibliotēka;

8.9.1.18. Ukru bibliotēka;

8.9.1.19. Vītiņu bibliotēka;

8.9.1.20. Zebrenes bibliotēka;

8.9.2. Dobeles pilsētas Kultūras nams;

8.9.3. Bikstu Tautas nams;

8.9.4. Jaunbērzes Tautas nams;

8.9.5. Kaķenieku Tautas nams;

8.9.6. Krimūnu Tautas nams;

8.9.7. Penkules Tautas nams;

8.9.8. Auces pilsētas Kultūras nams;

8.9.9. Bēnes Tautas nams;

8.9.10. Īles Tautas nams;

8.9.11. Lielauces Tautas nams;

8.9.12. Ukru Tautas nams;

8.9.13. Vītiņu Tautas nams;

8.9.14. Tērvetes Kultūras nams;

8.9.15. Bukaišu Tautas nams;

8.9.16. Dobeles novada muzejs ar šādām filiālēm:

8.9.16.1. Dobeles pils;

8.9.16.2. Auces novadpētniecības krātuve;

8.9.16.3. Tērvetes novadpētniecības krātuve;

8.9.17. Dobeles Tūrisma informācijas centrs ar šādām filiālēm:

8.9.17.1. Auces Tūrisma informācijas centrs;

8.9.17.2. Tērvetes Tūrisma informācijas centrs.".

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Kā patstāvīgi nodokļu maksātāji tiek reģistrētas šādas pašvaldības iestādes:

8.11. Dobeles novada Izglītības pārvalde;

8.12. Sociālās aprūpes centrs "Tērvete";

8.13. Dobeles novada pašvaldības policija.".

11. Izteikt saistošo noteikumu 9. punkta 9.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.2. Dobeles vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs;".

12. Papildināt saistošo noteikumu 9. punktu ar 9.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.14. Tiesiskuma un lietderības kontroles nodaļas.".

13. Aizstāt saistošo noteikumu 10. punkta otrajā teikumā vārdus "domes priekšsēdētājs" ar vārdu "dome".

14. Svītrot saistošo noteikumu 15.2. apakšpunktu.

15. Svītrot saistošo noteikumu 17.14. apakšpunktu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 24. punktā vārdus "viens vietnieks" ar vārdiem "divi vietnieki".

17. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos:

25.1. plāno un koordinē darbību Pašvaldības administrācijas struktūrvienībās - pilsētas un pagastu pārvaldēs - atbilstoši pārvalžu nolikumiem;

25.2. atbilstoši amata kompetencei sagatavo ieteikumu, saistošo noteikumu un Domes lēmumu projektus un nodrošina to ieviešanas un izpildes kontroli, piedalās Domes un tās komiteju sēdēs, kad tiek izskatīti amata kompetencē esoši jautājumi;

25.3. izstrādā priekšlikumus par komunālās saimniecības attīstības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem, plāno, organizē, vada un kontrolē to ieviešanu;

25.4. bez īpaša pilnvarojuma aizvieto Pašvaldības izpilddirektoru vai Pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos viņa prombūtnes laikā;

25.5. pilda citus ar Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieku vai Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu uzliktos un Pašvaldības administrācijas nolikumā noteiktos pienākumus.".

18. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.¹ punktu šādā redakcijā:

"25.¹ Pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos:

25.¹1. plāno un koordinē darbību Pašvaldības administrācijas struktūrvienībās - Attīstības un plānošanas nodaļā, Juridiskajā nodaļā, Nekustamo īpašumu nodaļā, Informācijas tehnoloģiju nodaļā - atbilstoši šo struktūrvienību nolikumiem/reglamentiem;

25.¹2. atbilstoši amata kompetencei sagatavo rīkojumu, ieteikumu, saistošo noteikumu un Domes lēmumu projektus, piedalās Domes un tās komiteju sēdēs, kad tiek izskatīti amata kompetencē esoši jautājumi;

25.¹3. piedalās pārraugāmo nozaru funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, nodrošina un veic attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli atbilstoši kompetencei;

25.¹4. ar priekšsēdētāja rīkojumu aizvieto Pašvaldības izpilddirektoru vai Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālās pārvaldības jautājumos viņa prombūtnes laikā;

25.¹5. pilda citus ar Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieku vai Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu uzliktos un Pašvaldības administrācijas nolikumā noteiktos pienākumus.".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 23. pantam domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums. Saskaņā ar likuma 24. panta pirmo daļu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība - Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi - un izveidota jauna publiskā persona - Dobeles novada pašvaldība. Ir nepieciešams veikt pašvaldības nolikuma precizēšanu atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem un politiskajai gribai, līdz ar to izdarīt grozījumus 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Dobeles novada dome precizē pašvaldības pārvaldes organizāciju, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Jaunizveidotās Dobeles novada pašvaldības darbība tiek nodrošināta no apvienoto pašvaldību budžeta līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

27.11.2021