Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 133

Rīgā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 48, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 1.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 44103033608, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 (turpmāk - SIA "Valmieras ūdens"), iesniegumu (2021.gada 1.septembris Nr.1-7/341) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2021.gada 8.oktobrī un 8.novembrī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2021.gada 8.oktobris Nr.1-7/377 un 8.novembris Nr.1-7/418) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Valmieras ūdens" 2021.gada 1.septembrī iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,06 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,21 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

3. SIA "Valmieras ūdens" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2021.gada 10.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2021, 175.nr.) un 2021.gada 10.septembrī nosūtīja Valmieras novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators lūdza SIA "Valmieras ūdens" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "Valmieras ūdens" 2021.gada 8.oktobrī un 8.novembrī iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,03 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,24 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Valmieras ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

6. SIA "Valmieras ūdens" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un izteica lūgumu apstiprināt tarifu projektu un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2022.gada 1.janvāris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Valmieras ūdens" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,03 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,24 EUR/m3;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī;

3. atcelt no 2022.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 7.maija lēmumu Nr.177 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 75.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Valmieras ūdens" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumos noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

25.11.2021