Tiesību akts: spēkā esošs
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
23.09.2021. lēmumu Nr. 250
(prot. Nr. 9, 86. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi Jēkabpils novada domes (turpmāk – pašvaldība) dibinātajās izglītības iestādēs.

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Jēkabpils Mākslas skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas, Jēkabpils Sporta skolas, Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra, Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas Sporta skolas (turpmāk katra atsevišķi – izglītības iestāde) audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.

3. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma.

4. Līdzfinansējuma apmēru un personu kategorijas, kas ir atbrīvojamas no līdzfinansējuma maksas, nosaka Jēkabpils novada dome ar atsevišķu lēmumu.

5. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni apgūst licencētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

6. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu).

7. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Jēkabpils novada pašvaldības norēķinu kontā.

8. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma, maksājumus veicot par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam.

9. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā. Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu.

10. Ja audzēknis izstājas vai tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem vai pārcelts uz citu izglītības programmu tajā pašā vai citā noteikumu 2. punktā minētajā izglītības iestādē pēc attiecīga vecāku rakstiska iesnieguma saņemšanas izglītības iestādē.

11. Ja vairāk nekā 2 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo atskaitīt no attiecīgās profesionālās vai interešu izglītības programmas.

12. Izglītības iestādes no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai un pedagogu atalgojumam.

13. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 4. jūnija saistošos noteikumus Nr. 13 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 130. nr.).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Saistošo noteikumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums samazinās pašvaldības budžeta izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPrivātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā izglītības iestādē vai Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
18.11.2021