Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14

Madonā 2021. gada 28. oktobrī

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā"

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
28.10.2021. lēmumu Nr. 385 (prot. Nr. 13, 43. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 1. punktā vārdus "vai karantīnas" ar vārdiem "karantīnas vai citos normatīvajos aktos noteiktu ierobežojumu";

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 8.1. apakšpunktā vārdus "vai karantīna" ar vārdiem "karantīna vai bērna likumiskais pārstāvis normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu dēļ pārtrauc vest bērnu uz izglītības iestādi klātienē un šajā periodā patstāvīgi nodrošina bērna uzraudzību;".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.33. punktu no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim tiek pārtraukta mācību procesa norisi klātienē un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību.

Minētais normatīvais regulējums pieņemts ar mērķi mazināt iedzīvotāju pulcēšanos, lai maksimāli samazinātu riskus Covid-19 saslimšanas pārnesei starp iedzīvotājiem.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju atbalsta sniegšanā gan ģimenēm, kas bērnus uz izglītības iestādi neved izglītības iestādē izsludinātās karantīnas dēļ, gan ģimenēm, kas Ministru kabineta rīkojumā minētajā laika periodā ir atradusi risinājumu bērna uzraudzībai mājās un izglītības iestādi klātienē neapmeklē, būtu nepieciešami grozījumi saistošos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad normatīvajos aktos pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšana klātienē ir noteikta kā izņēmuma gadījums, proti, bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību, tad arī bērnam ir tiesības saņemt pārtikas paku, kuras vērtība atbilst neapmeklēto dienu skaitam.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Paredzams, ka saistošo noteikumu realizācijai tiks izmantota tā budžeta līdzekļu daļa, kas paredzēta izglītojamo ēdināšanas izdevumiem.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir izglītojamie, kuru apgūst pirmsskolas izglītības programmas izglītības iestādēs Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas, saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības saistībā ar Covid-19 izplatību un izglītības procesa attālinātu organizēšanu.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

05.11.2021