Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 96

Rīgā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 35, 11. §)

Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 57 "Zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta
pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 57 "Zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Noteikt saistošo noteikumu tekstu kā 1. punktu.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" daļā - šo saistošo noteikumu 2. pielikumā noteiktajā teritorijā."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 96 "Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 57 "Zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas dome 2021. gada 16. jūnijā apstiprināja Zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojumu (turpmāk - Lokālplānojums) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 57 "Zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 57). Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Rīgas teritorijas plānojums 2005.-2018. gadam jeb Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikuma 1. punktā noteiktais spēkā esošais detālplānojums teritorijai pie Zunda kanāla (apstiprināts ar Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 87; turpmāk - Detālplānojums).

2021. gada 6. septembrī tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar norādi, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 2. pantu Lokālplānojums ir īstenojams tikai pēc tam, kad ir atrisināts jautājums par Detālplānojuma juridisko statusu.

Saistošo noteikumu Nr. 57 grozījumi paredz atcelt Detālplānojumu apstiprinātā Lokālplānojuma teritorijas daļā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lokālplānojuma teritorijā šobrīd spēkā ir divi plānošanas dokumenti - Detālplānojums un Lokālplānojums, kuros ir noteiktas atšķirīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, radot pretrunas to piemērošanā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Ar jautājumiem, kas attiecas uz saistošo noteikumu piemērošanu, var vērsties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

02.11.2021