Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25

Siguldā 2021. gada 14. oktobrī

Par Inčukalna novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2018 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas "Gauja"" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 14. oktobra lēmumu (prot. Nr. 10, 9. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2018 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas "Gauja"" maksas pakalpojumiem".

2. Šie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Par Inčukalna novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2018 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas "Gauja"" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru - Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.

Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ar Inčukalna novada pašvaldības domes lēmumu ir izveidota iestāde - Inčukalna novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes mājas "Gauja"", kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Jaunveidotā Siguldas novada pašvaldības dome ar 2021. gada 12. jūlija lēmumu apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums" (prot. Nr. 4, 1. §), kas nosaka jauno Siguldas novada pašvaldības struktūru un to iestāžu struktūru. Noteikumu 8. punkts paredz, ka ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus nodrošina Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības: Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"; Mālpils Sociālās aprūpes māja; Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"; Sociālās aprūpes māja "Gauja"; Veco ļaužu nams "Krimulda".

Iestādi "Sociālās aprūpes centrs" paredzēts izveidot uz Mālpils sociālās aprūpes centra, aģentūras "Sociālās aprūpes māja "Gauja"'", ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu "Pēterupe" un "Gaismiņas", veco ļaužu nama "Krimulda" bāzes apvienošanas rezultātā.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktam Siguldas novada pašvaldība ir bijušo Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību saistību un tiesību pārņēmēja, lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam un struktūrai, Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 12. augustā pieņēma lēmumu reorganizēt aģentūru "Sociālās aprūpes māja "Gauja"", pievienojot to funkcijas Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram.

Pamatojoties uz minēto, ir atzīstami par spēku zaudējušiem Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2018 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas "Gauja"" maksas pakalpojumiem".

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Iņčukalna novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2018 "Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas "Gauja"" maksas pakalpojumiem""".

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošajiem noteikumiem var vērsties: pašvaldības aģentūrā "Sociālās aprūpes mājas "Gauja" (līdz 2021. gada 29. oktobrim), Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

01.11.2021