Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 681

Rīgā 2021. gada 12. oktobrī (prot. Nr. 69 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām"
38. pantu un pārejas noteikumu 28. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102. nr.; 2013, 134. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punkta ievaddaļā vārdus "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (turpmāk - aģentūras nodaļa)" ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - aģentūra) nodaļā".

2. Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. norāda Latvijas Republikas kredītiestādes, ārvalsts bankas vai tās kredītiestādes pilnu nosaukumu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro valūtā, konta numuru un BIC vai SWIFT kodu;".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Ja šo noteikumu 2. punktā minēto pieprasījumu no ārvalstīm nosūta pa pastu vai iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas izsniegtu notariālu apliecinājumu, ka pensijas pieprasītājs un apgādājamais, kuram ir tiesības uz pensiju, ir dzīvs."

4. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ja šo noteikumu 2. punktā minēto pieprasījumu no ārvalstīm sūta elektroniski, persona to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi."

5. Svītrot 4. punktā vārdus "atbilstoši personas dzīvesvietai (līdz izbraukšanai)".

6. Aizstāt 5.2. apakšpunktā vārdus "Iedzīvotāju reģistra" ar vārdiem "Fizisko personu reģistra".

7. Izteikt 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Persona, kurai pēc izbraukšanas uz ārvalstīm turpina pensijas izmaksu, katru gadu no 1. oktobra līdz 15. decembrim iesniedz pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu:

7.1. personīgi, ierodoties aģentūras nodaļā;

7.2. nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību un pieprasījumam pievienojot ne agrāk kā mēnesi pirms nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas izsniegtu notariālu apliecinājumu, ka pensijas pieprasītājs un apgādājamais, kuram ir tiesības uz pensiju, ir dzīvs;

7.3. nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi.

8. Apgādnieka zaudējuma pensiju apgādājamam, kurš mācās ārvalsts izglītības iestādē un ir sasniedzis 18 gadu vecumu, bet nav vecāks par 24 gadiem, turpina izmaksāt, ja papildus šo noteikumu 7. punktā minētajiem dokumentiem persona iesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu, kas apliecina likuma "Par valsts pensijām" 19. panta ceturtajā daļā noteiktās izglītības iegūšanu."

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pensiju izmaksā, ievērojot likuma "Par valsts pensijām" 30. panta pirmo, otro un trešo daļu, 32., 35. un 36. pantu un pārejas noteikumu 12. un 75. punktu, kā arī ievērojot likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 30. pantu. Pensiju ieskaita personas norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes, ārvalsts bankas vai tās kredītiestādes kontā, kurā var ieskaitīt maksājumu euro valūtā un par kuru persona ir uzrādījusi pilnu bankas vai kredītiestādes nosaukumu, konta numuru un BIC vai SWIFT kodu."

9. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, Šveices Konfederācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē vai valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgts starptautisks līgums sociālās drošības jomā, šos noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, Protokolu par sociālā nodrošinājuma koordināciju un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem sociālās drošības jomā."

10. Aizstāt 14. punktā vārdus "Iedzīvotāju reģistra" ar vārdiem "Fizisko personu reģistra".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

16.10.2021