Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 693

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 66 6. §)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, valstij piederošo 451/4000 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 521 7125) - būves (būves kadastra apzīmējums 1300 021 7151 001) un pieciem dzelzceļiem (būvju kadastra apzīmējumi 1300 021 7151 051, 1300 021 7151 052, 1300 021 7151 053, 1300 021 7151 054 un 1300 021 7151 055) - Jūrmalā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒
labklājības ministrs G. Eglītis

06.10.2021