Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Talsos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 51. p., lēmums Nr. 237)

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 6.5. punktu šādā redakcijā:

"6.5. Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa."

2. Izteikt saistošo noteikumu 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. Talsu novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisiju."

3. Izteikt saistošo noteikumu 15.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.9. Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisiju;".

4. Izteikt saistošo noteikumu 15.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.14. Talsu novada pašvaldības mantas nomas izsoles komisiju;".

5. Papildināt saistošo noteikumu 39., 39.1 un 56. punktu aiz vārdiem "Kultūras, sporta un tūrisma komiteja" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja" (attiecīgā locījumā).

6. Papildināt saistošo noteikumus ar jaunu IX sadaļu:

"IX. Noslēguma jautājums.

166. Līdz šā nolikuma 8.1. apakšpunktā minētās iestādes nodaļu reorganizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2021., darbību atbilstoši savai kompetencei un darbības teritorijai turpina Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa (Dundagas pagasts), Dzimtsarakstu nodaļa (Rojas pagasts) un Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļa."

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Saistošo noteikumu Nr. 31 "Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada pašvaldībā tika saņemta VARAM 22.07.2021. vēstule Nr. 1-18/6868 ar iebildumiem un norādījumiem veikt grozījumus Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums". VARAM norādīja, ka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka dzimtsarakstu nodaļu izveido valstspilsētas vai novada pašvaldībā, un pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru pašvaldība vienā valstspilsētā vai novadā var izveidot vairākas dzimtsarakstu nodaļas, vai arī vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu. No minētā regulējuma izriet, ka pašvaldības dome izveido vienu iestādi, kas nodrošina attiecīgas funkcijas izpildi visā novada administratīvajā teritorijā. VARAM norāda arī, ka saistošajos noteikumos Nr. 1 norāda jaunizveidotā Talsu novada administratīvo struktūru, nepieciešamības gadījumā nodaļā "Noslēgumu jautājumi", nosakot attiecīgo iestāžu darbības pārejas kārtību, lai pašvaldības nolikumā skaidri varētu redzēt aktuālo struktūru un struktūru, kas būs aktuāla pēc pārejas perioda.

Ņemot vērā minēto, saistošo noteikumi Nr. 1 tiek papildināti ar jaunu nodaļu "Noslēguma jautājumi", kurā tiek noteikta apvienojamo pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu darbība.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka aktuālo domes iestāžu sarakstu, precizē komiteju kontroles tvērumu, kompetences jomas. Pēc VARAM norādījumiem saistošie noteikumi ir papildināti ar jaunu sadaļu "Noslēguma jautājumi".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

02.10.2021