Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumi
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes
23.09.2021. lēmumu Nr. 252
(prot. Nr. 9, 88. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes un maksāšanas kārtību.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada domes 2017. gada 15. novembra saistošos noteikumus Nr. 2017/15 "Par pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Pielikums
Jēkabpils novada domes
23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13
Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumi

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa (euro, bez PVN)

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1.1.

Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā vienam klientam ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī

20,00

1.2.

Īslaicīgs pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem vienai personai diennaktī

20,00

1.3.

Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (pilns pakalpojumu grozs)

20,00

1.4.

Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (klients nāk ar saviem medikamentiem, apģērbu)

18,50

1.5.

Uzturēšanās maksa vienam klientam dienas sociālās aprūpes nodrošināšanai dienā

12,20

2. Transporta pakalpojumi, telpu un inventāra noma

2.1.

Volkswagen Crafter automašīnas noma (par 1 km nobraukumu)

0,56

2.2.

Aršana ar traktoru MTZ-82 (ha)

46,00

2.3.

Kultivēšana ar traktoru MTZ-82 (ha)

23,20

2.4.

Vagošana, vagu dzīšana ar traktoru MTZ-82 (ha)

19,60

2.5.

Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās diennaktī

7,00

2.6.

Funkcionālās gultas noma mēnesī

14,00

2.7.

Riteņkrēsla noma mēnesī

7,00

2.8.

Rollatora, staiguļa noma mēnesī

4,00

2.9.

Kruķu noma mēnesī

3,00

2.10.

Spieķa noma mēnesī

1,50

2.11.

Aktu zāles noma pasākumiem par vienu stundu

20,00

3. Citi pakalpojumi

3.1.

Viena kilograma veļas mazgāšana juridiskām personām

1,50

3.2.

Dušas pakalpojums (1 reize)

2,52

3.3.

Nelaiķa ģērbšana

30,00

4. Sabiedriskie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
(Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā)

4.1.

Maksa par ūdensapgādi – auksto ūdeni dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens skaitītāji (par vienu kubikmetru)

0,94

4.2.

Maksa par ūdensapgādi – auksto ūdeni dzīvokļos, kur nav uzstādīti ūdens skaitītāji (par vienu cilvēku mēnesī)

3,38

4.3.

Maksa par kanalizāciju dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens skaitītāji (par vienu kubikmetru)

1,06

4.4.

Maksa par kanalizāciju dzīvokļos, kur nav uzstādīti ūdens skaitītāji (par vienu cilvēku mēnesī)

3,82

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 "Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu. Tāpat Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts pienākums izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsTiek apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNetiek plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
07.10.2021