Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 645

Rīgā 2021. gada 21. septembrī (prot. Nr. 62 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi"

Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 12. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2016, 220. nr.; 2017, 188. nr.; 2019, 73. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ziņas, kas palīdz identificēt personu" ar vārdiem "ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods".

2. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

5.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

5.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi, izmantojot pasta pakalpojumus;

5.1 3. nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja probācijas klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

5.1 4. nosūta uz probācijas klienta norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

5.1 5. informē probācijas klientu par dokumenta pieejamību e-lietas portālā."

3. Papildināt noteikumus ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Ja probācijas klientam dokumentu izsniedz personīgi, probācijas klients dokumenta saņemšanu apliecina ar parakstu."

4. Izteikt 7.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2 3. izskaidro piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību (turpmāk - piespiedu darba izpildes nosacījumi) un personīgi izsniedz tos probācijas klientam."

5. Svītrot 8. punkta otro teikumu.

6. Svītrot 8.1 punkta otro teikumu.

7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Amatpersona izvēlas darba devēju, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, probācijas klienta sodāmību, izglītību, prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas klients var ierasties pie darba devēja, un sagatavo norīkojumu par piespiedu darba veikšanu pie konkrētā darba devēja (turpmāk - norīkojums). Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, norīkojumu sagatavo pārstāvja klātbūtnē. Vienu norīkojuma eksemplāru personīgi izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai, trešo izsniedz darba devējam."

8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ja ar darba devēju nav iespējams sazināties vai citu objektīvu iemeslu dēļ probācijas klientam nav iespējams izsniegt norīkojumu, probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā."

9. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja nepilngadīgais probācijas klients pieteikties piespiedu darba izpildei ieradies struktūrvienībā bez pārstāvja, dienests turpina organizēt piespiedu darba izpildi un probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā kopā ar pārstāvi. Amatpersona noskaidro pārstāvja neierašanās iemeslu."

10. Aizstāt 13.1 punktā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu".

11. Papildināt 14.1 punktu aiz vārda "amatpersona" ar vārdiem "probācijas klientam personīgi".

12. Izteikt 15. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Parakstīto darba grafiku paziņo darba devējam, probācijas klientam un pievieno probācijas klienta lietai."

13. Svītrot 19.2. apakšpunktā vārdu "būtiskas".

14. Aizstāt 20. punktā vārdu "sagatavots" ar vārdu "saskaņots".

15. Svītrot 21., 22. un 23. punktu.

16. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Jaunu darba grafiku nesagatavo, ja probācijas klients vai darba devējs dienā, kad saskaņā ar darba grafiku probācijas klientam jāveic piespiedu darbs, lūdz mainīt piespiedu darba uzsākšanas vai pabeigšanas laiku."

17. Izteikt 33. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Parakstīto kontroles reģistra veidlapu pievieno probācijas klienta lietai un pēc darba devēja lūguma paziņo darba devējam."

18. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja probācijas klients sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neierodas pieteikties piespiedu darba izpildei un neinformē par attaisnojošiem neierašanās iemesliem, amatpersona probācijas klientam nosūta uzaicinājumu ierasties dienestā, lai sniegtu paskaidrojumu."

19. Izteikt 37. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja probācijas klients nav sasniedzams, amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā."

20. Aizstāt 38. punktā vārdus "izsniedz vai vēstulē nosūta" ar vārdu "paziņo".

21. Svītrot 39. punktu.

22. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Ja probācijas klients pēc brīdinājuma saņemšanas neierodas pieteikties piespiedu darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj piespiedu darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo un nosūta iesniegumu tiesai par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu."

23. Svītrot 45. punktu.

24. Izteikt 49.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.1. vienojas ar probācijas klientu par nākamo ierašanās vai sazināšanās datumu. Ja probācijas klients norunātajā datumā neierodas vai nesazinās ar amatpersonu, tad amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā;".

25. Izteikt 51.4 punktu šādā redakcijā:

"51.4 Šo noteikumu 51.2 punktā minēto lēmumu paziņo probācijas klientam, kā arī pievieno probācijas klienta lietai."

26. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja tiesas nolēmumam vai prokurora priekšrakstam par sodu iestājas izpildīšanas noilgums, amatpersona sagatavo paziņojumu par noilguma iestāšanos un nosūta to tiesai vai prokuratūrai."

27. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Amatpersona triju darbdienu laikā pēc tam, kad izpildīts tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu, sagatavo paziņojumu par piespiedu darba izpildi un nosūta to tiesai vai prokuratūrai."

28. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājumi".

29. Papildināt noteikumus ar 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Šajos noteikumos paredzēto iespēju dokumentus paziņot, informējot par to pieejamību e-lietas portālā, sāk piemērot ar e-lietas portāla ieviešanas dienu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

24.09.2021