Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 651

Rīgā 2021. gada 17. septembrī (prot. Nr. 61 26. §)

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam "Centra "Vaivari" attīstības fonds"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu Veselības ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai - nodibinājumam "Centra "Vaivari" attīstības fonds" (reģistrācijas Nr. 40008230965, juridiskā adrese - Vasaras iela 36, Jūrmala, LV-2008), sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Valsts ieņēmumu dienesta 2015. gada 19. marta lēmumu Nr. 8.5-9/L-12795 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam "Centra "Vaivari" attīstības fonds"" (turpmāk - attīstības fonds) - bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 13000171801) sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 1801) daļu 705 m2 platībā Asaru prospektā 61, Jūrmalā.

2. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" bilancē esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 1801) daļas (turpmāk - zemes vienības daļa) bilances vērtība uz 2021. gada 1. janvāri ir 7678,93 euro.

3. Šā rīkojuma 1. punktā minētā zemes vienības daļa tiek nodota attīstības fonda bezatlīdzības lietošanā labdarībai un veselības veicināšanai, lai par privātpersonu saziedotajiem līdzekļiem un ar daļēju Lauku atbalsta dienesta atbalstu ierīkotu treniņu laukumu personām ar mobilitātes traucējumiem ("Treniņu laukuma ierīkošana personām ar mobilitātes traucējumiem, sekmējot piekrastes teritorijas infrastruktūras sakārtošanu un attīstīšanu", projekta Nr. 2021/FL01/10/F043.02.02/10), tādējādi uzlabojot rehabilitācijas procesa kvalitāti un nodrošinot iespēju bez ierobežojumiem jebkuram iedzīvotājam izmantot ierīkoto treniņu laukumu bez maksas.

4. Veselības ministrijai un attīstības fondam noslēgt līgumu par šā rīkojuma 1. punktā minētās zemes vienības daļas nodošanu attīstības fonda bezatlīdzības lietošanā.

5. Veselības ministrijai līgumā iekļaut šādus nosacījumus:

5.1. šā rīkojuma 1. punktā minētā zemes vienības daļa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu uz laiku, kamēr attīstības fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

5.2. attīstības fondam ir pienākums šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienības daļu izmantot atbilstoši šā rīkojuma 3. punktā noteiktajam mērķim;

5.3. attīstības fondam aizliegts šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienības daļu iznomāt trešajām personām;

5.4. attīstības fonds par saviem līdzekļiem nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās zemes vienības daļas uzturēšanu, kā arī kompensē nekustamā īpašuma nodokli Veselības ministrijai līgumā noteiktajā apmērā, termiņā un kārtībā;

5.5. Veselības ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot attīstības fondu vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

5.5.1. bezatlīdzības lietošanā nodotā zemes vienība netiek izmantota atbilstoši šā rīkojuma 3. punktā noteiktajam mērķim;

5.5.2. šā rīkojuma 5.4. apakšpunktā minētie pienākumi netiek pildīti ilgāk par mēnesi;

5.5.3. zemes vienības daļa tiek iznomāta trešajām personām;

5.5.4. attīstības fonds zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu;

5.6. līgums ar attīstības fondu tiek izbeigts, ja šā rīkojuma 1. punktā minētā zemes vienības daļa tiek atsavināta.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

17.09.2021