Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 84

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 26. §)

Grozījums Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
14. panta otro daļu, Enerģētikas likuma
51. panta otro daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 11) grozījumu un aizstāt 11. punktā vārdus "Rīgas pilsētas būvvalde, pieņemot objektus ekspluatācijā" ar vārdiem "Rīgas domes Mājokļu un vides departaments".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 84 "Grozījums Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījums Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek grozīti Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 97), nosakot, ka Saistošo noteikumu Nr. 97 izpildi kontrolē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.3.1. apakšpunktam personai šādā situācijā nav jāvēršas būvvaldē ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tādēļ ne visos gadījumos personai, kura vēlas ēkai nomainīt siltumapgādes veidu, ir jāierosina būvniecības process būvvaldē.

Tā kā atsevišķos gadījumos būvniecības dokumentācija iekšējo inženiertīklu būvdarbiem nav jāizstrādā, Rīgas pilsētas būvvalde nevērtē šos siltumapgādes projektus, nepieņem ekspluatācijā šādus darbus, tādējādi Rīgas pilsētas būvvalde nevar pilnvērtīgi kontrolēt Saistošo noteikumu Nr. 97 izpildi.

Ar Rīgas domes 2021. gada 10. februāra lēmumu Nr. 380 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam" ir nolemts līdz 2021. gada 31. augustam likvidēt Rīgas pilsētas būvvaldi, nododot Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam. Sakarā ar Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju saistošo noteikumu spēkā stāšanās termiņš ir 2021. gada 1. septembris.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

01.09.2021