Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5

Madonā 2021. gada 26. augustā

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
26.08.2021. lēmumu Nr. 123 (prot. Nr. 8, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13.1.3. un 13.1.4. apakšpunktos vārdu "bērnu" ar vārdu "Bērnu";

2. Aizstāt 13.1.8. apakšpunktā vārdu "mūzikas" ar vārdu "Mūzikas";

3. Izteikt 13.1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.16. Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde "Brīnumzeme";";

4. Izteikt 13.1.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.22. Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte";";

5. Aizstāt saistošo noteikumu 13.1.23. apakšpunktā vārdu "mākslas" ar vārdu "Mākslas";

6. Izteikt 13.1.30. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.30. Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši";";

7. Izteikt 13.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2.5. Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests".";

8. Izteikt 19.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. Madonas pilsētas koku ciršanas komisija";".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Madonas novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 2. jūlijā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums". Salīdzinot pašvaldības izglītības iestāžu reģistrācijas datus LR Uzņēmumu reģistra publisko iestāžu reģistrā, Valsts izglītības informācijas sistēmā un Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums", ir nepieciešams veikt precizējumus Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums" norādītajos izglītības iestāžu nosaukumos.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 20.07.2021. lēmumu Nr. 57 tika izveidota pašvaldības iestāde "Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests", ir precizējams izveidotās iestādes nosaukums.

Saistošo noteikumu 19.9. punktā precizēts Madonas pilsētas koku ciršanas komisijas nosaukums, ņemot vērā to, ka komisija savu funkciju veic Madonas pilsētas teritorijā.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 13. punkta atsevišķos apakšpunktos ir precizēti pašvaldības iestāžu nosaukumi:

13.1.3. Madonas Bērnu un jauniešu centrs;

13.1.4. Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola;

13.1.8. Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola;

13.1.16. Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde "Brīnumzeme";

13.1.22. Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte";

13.1.23. Ērgļu Mākslas un mūzikas skola;

13.1.30. Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"'

13.2.5. Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests.

Saistošo noteikumu 19.9. punktā precizēts Madonas pilsētas koku ciršanas komisijas nosaukums.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav nepieciešams.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

01.09.2021