Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 39

Daugavpilī 2021. gada 12. augustā (prot. Nr. 33, 12. §)

Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 12. augusta lēmumu Nr. 510

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
6. panta 4.1 daļu

Izdarīt Daugavpils domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 173, 2020, Nr. 121, 2021, Nr. 95) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.7. personām, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.".

2. Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Šo noteikumu 11.7. apakšpunktā noteiktajā gadījumā persona iesniedz maksas autostāvvietu pārvaldniekam iesniegumu, pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju. Līdz Goda ģimenes apliecības saņemšanai maksas autostāvvietu pārvaldnieks pieprasa informāciju par personas atbilstību šo noteikumu 11.7. apakšpunktam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālais dienests". Maksas autostāvvietu pārvaldnieks personai (ģimenei) izsniedz vienu atļauju laika periodam līdz tekošā gada 31. decembrim.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils domes 2021. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr. 39 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta sestā daļa noteic, ka lai veicinātu un atbalstītu pašvaldību brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm, valsts īsteno Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu, kuras ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina karšu izsniegšanu daudzbērnu ģimenēm. Savukārt 2021. gada 1. maijā stājās spēkā šī likuma 26. panta septītā daļa, kas noteic, ka šā panta sestajā daļā paredzētie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm tiek piemēroti arī tādām ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumiem Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība" ir papildināta valsts atbalsta programmas mērķa grupa ar ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I un II invaliditātes grupa, un spēku zaudēja Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība", ir nepieciešams saistošajos noteikumos precizēt nosacījumus tiesībām lietot maksas autostāvvietu bez maksas.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošo noteikumu 11.7. apakšpunkts un 11.1 punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Maksas autostāvvietu pārvaldnieks iegūtos līdzekļus par maksas autostāvvietu lietošanu novirza izdevumu segšanai par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu. Līdz ar to, ar saistošo noteikumu projektu netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu. Savukārt, pašvaldības SIA "Parkings D" peļņa samazināsies.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netiek paredzēta būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdz brīdim, kad persona saņems Goda ģimenes apliecību, maksas autostāvvietu pārvaldnieks pieprasa informāciju par personas atbilstību šo noteikumu 11.7. apakšpunktam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālais dienests". Kā arī, maksas autostāvvietu pārvaldnieks personai (ģimenei) izsniedz vienu atļauju laika periodam līdz tekošā gada 31. decembrim.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar atbildīgajām institūcijām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

25.08.2021