Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 560

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 220. nr.; 2018, 162. nr.; 2020, 160. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 14 683 597 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 12 481 057 euro un valsts budžeta finansējums - 2 202 540 euro."

2. Izteikt 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15. Šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir atbalstāmas darbības, kas saistītas ar apmācībām prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda), un garīgās veselības jomā, kā arī Covid-19 infekcijas un citās ar sabiedrības veselības krīzi saistītajās veselības aprūpes jomās.

16. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

16.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk - regula Nr. 1303/2013), 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 10 procentu apmērā no šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajām projekta pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām;

16.2. ar projekta īstenošanas nodrošināšanu saistīto IT risinājumu izmaksas, kas nepārsniedz 1 % no šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajām pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām."

3. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

22.1. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas;

22.2. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā un 17., 18. un 21. punktā minētās izmaksas veido projekta pārējās tiešās attiecināmās īstenošanas izmaksas. Šīs piegāžu un pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai, mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām un izmaksām, kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu sniedzēja piesaistē ievēroti publisko iepirkumu jomu regulējošie normatīvie akti."

4. Svītrot 25. punktu.

5. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

39. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto vienoto izmaksu likmi piemēro ar 2021. gada 1. janvāri."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

20.08.2021