Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 534

Rīgā 2021. gada 10. augustā (prot. Nr. 55 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.  pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 182. nr.; 2017, 114., 211. nr.; 2020, 71. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.1. apakšpunktā skaitli "9,96" ar skaitli "12,86".

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā:

7.1. pirmā projektu iesniegumu atlases kārta "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" (turpmāk - pirmā atlases kārta);

7.2. otrā projektu iesniegumu atlases kārta "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā - papildu projekti" (turpmāk - otrā atlases kārta)."

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 58 537 570 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 49 756 932 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 8 780 638 euro:

9.1. pirmajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 52 843 452 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 44 916 932 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 7 926 520 euro;

9.2. otrajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 5 694 118 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 4 840 000 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 854 118 euro."

4. Papildināt 13. punkta ievaddaļu aiz vārda "saņēmējiem" ar vārdiem "pasākuma pirmajā atlases kārtā".

5. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Finansējuma saņēmējiem pasākuma otrajā atlases kārtā pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir:

13.1 1. Liepājai - 2 040 000 euro;

13.1 2. Valmierai - 2 800 000 euro."

6. Papildināt 19. punktu aiz vārda "pasākuma" ar vārdiem "pirmās un otrās atlases kārtas".

7. Papildināt 21. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020. gadam."

8. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Pasākuma pirmās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām, šo noteikumu 23.4., 23.7., 23.9., 23.15. un 23.18. apakšpunktā un 25., 26. un 27. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2016. gada 1. janvārī, izņemot šo noteikumu 23.5., 23.6., 23.7., 23.8., 23.9., 23.12., 23.13., 23.14., 23.15., 23.16. un 23.19. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no dienas, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis pasākuma pirmās atlases kārtas projekta iesniegumu sadarbības iestādē."

9. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Pasākuma otrās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām, šo noteikumu 23.4., 23.7., 23.9., 23.15. un 23.18. apakšpunktā un 25., 26. un 27. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā dienā, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma otrās atlases kārtas projektu īstenošanai."

10. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājums

37. Šo noteikumu 15., 16., 17. un 18. punkts attiecas uz pasākuma pirmo atlases kārtu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

13.08.2021