Darbības ar dokumentu

Valsts augu aizsardzības dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas lēmuma Nr. 27-14.31/05 izraksts

2021. gada 4. augustā

Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu

Sakarā ar [..] nomātajā zemes vienībā Blīdenes pagastā, Saldus novadā konstatēto augu karantīnas organismu - bakteriālo iedegu Erwinia amylovora (turpmāk - bakteriālā iedega) nosaku:

1. Par bakteriālās iedegas Erwinia amylovora buferzonu 3 km rādiusā teritoriju, kas norādīta lēmuma 1. pielikumā;

2. Bakteriālās iedegas saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u. c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo iedegu buferzonā.

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktorei Gunitai Šķupelei Lielvārdes ielā 36, Rīgā. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 4. panta desmito daļu iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja O. Vigule

 

1. pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas 2021. gada 4. augusta
lēmumam Nr. 27-14.31/05

Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja O. Vigule

04.08.2021