Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36., 197., 225. nr.; 2019, 10., 75., 118., 214., 240., 259.A nr.; 2020, 46. nr.; 2021, 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.2 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad fiziskā persona, kura neveic saimniecisko darbību un ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja, norādījusi citu dokumenta paziņošanas veidu."

2. Papildināt I nodaļu ar 7.3 pantu šādā redakcijā:

"7.3 pants. Iesnieguma iesniegšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienestam

Nodokļu maksātājs, izņemot fizisko personu, kura neveic saimniecisko darbību, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ja konkrētajā nodokļu jomu reglamentējošā normatīvajā aktā iesniegumam nav noteikta cita iesniegšanas kārtība. Ja iesniegums Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniegts, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tam ir juridisks spēks arī tad, ja tas nesatur rekvizītu "paraksts"."

3. 15. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktā teikumu "Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ir izvēles tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas un informatīvās deklarācijas elektroniska dokumenta veidā vai papīra dokumenta veidā.";

izslēgt pirmās daļas 4.1 un 10. punktu;

izteikt pirmās daļas 12. punktu šādā redakcijā:

"12) nodrošināt nodokļu administrācijai piekļuvi jebkurai papīra formā un elektroniski apstrādātai un glabātai ar saimniecisko darbību saistītai informācijai un datu nesējiem, kā arī citai informācijai, kas ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un samaksu, un nodrošināt iespēju nodokļu administrācijai no attiecīgā datu nesēja nolasīt kontroles pasākumu veikšanai nepieciešamos datus, kā arī iegūt funkcionāli identisku attiecīgā datu nesēja kopiju. Ja dati ir aizsargāti, izmantojot paroles, šifrēšanu, kriptēšanu vai citus loģiskās aizsardzības līdzekļus, nodokļu maksātājs elektroniski iesniedz nodokļu administrācijai datu piekļuvei un izmantošanai nepieciešamo informāciju (piemēram, šifrēšanas atslēgu);";

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus "bet, ja nodokļu maksātājs ir mikrouzņēmuma darbinieks, - grāmatiņa iesniedzama mikrouzņēmumā" ar vārdiem "(neattiecas uz mikrouzņēmuma darbinieku)";

izslēgt otrās daļas 3. punktu;

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos reģistrēties kā nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā;";

aizstāt trešās daļas 3. un 4. punktā vārdus "vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt 15.1 pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par šā panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā reģistrēto nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību paziņo, par to izdarot ierakstu publiski pieejamā datubāzē (reģistrā). Ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu nodokļu maksātājs un nodokļu maksātāja struktūrvienība ir uzskatāma par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā. Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par izmaiņu veikšanu nodokļu maksātāja reģistrācijas datos vai lēmumu par atteikumu reģistrēt nodokļu maksātāju vai veikt izmaiņas reģistrācijas datos paziņo šā likuma 7.2 pantā noteiktajā kārtībā."

5. 16. panta pirmajā daļā:

aizstāt 6. punktā vārdus "nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu" ar vārdiem "nodevu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, savukārt nodokļu administrācijai -";

izslēgt 7. punktu;

papildināt daļu ar 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15) fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, - iesniegt nodokļu deklarācijas un informatīvās deklarācijas ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) palīdzību. Šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnis (darbinieks) sniedz visu nepieciešamo palīdzību, lai nodokļu maksātājam būtu nodrošināta iespēja iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu deklarācijas un informatīvās deklarācijas elektroniska dokumenta veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko deklarēšanas sistēmu;

16) fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, -deaktivizēt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietojumu, par to iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam. Šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietojums tiek deaktivizēts ar iesnieguma izskatīšanas dienu. Fiziskajai personai, kura neveic saimniecisko darbību un kurai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietojums ir deaktivizēts, ir tiesības atkārtoti aktivizēt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietojumu saskaņā ar kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus. Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietojuma statusa maiņa nav pieļaujama biežāk kā reizi 24 stundās."

6. 18. pantā:

izteikt pirmās daļas 22. punktu šādā redakcijā:

"22) nodrošināt publiski pieejamu datubāzi (reģistru) par šā likuma 15.1 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajiem nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām;";

papildināt pirmo daļu ar 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34) lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi, kā arī sabiedrības tiesības uz informāciju, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par šādiem sabiedrībai nozīmīgiem lēmumiem, ar kuriem konstatēti juridisko personu nodokļu un muitas normatīvo aktu pārkāpumi lēmumā:

a) par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem,

b) par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem,

c) ar kuru precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta 5.2 un 5.3 daļu,

d) ar kuru konstatēts muitas maksājumu parāds,

e) ar kuru atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa;

35) lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildi, komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi, nodrošināt publiski pieejamu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju vienoto datubāzi (reģistru).";

izteikt sestās daļas ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 22. punktā minētajā datubāzē esošā informācija par fiziskajām personām, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai. Šā panta pirmās daļas 22. punktā minētajā datubāzē, ievadot attiecīgā nodokļu maksātāja nosaukumu un reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu, var saņemt šādu informāciju:

1) datums, kad nodokļu maksātājs vai nodokļu maksātāja struktūrvienība reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā vai izslēgta no tā;";

papildināt sesto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) par nerezidenta (ārvalstu komersanta) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā patieso labuma guvēju, izņemot gadījumus, kad informācija par patieso labuma guvēju saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu ir ierobežotas pieejamības, - vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda, valstspiederību un dzīvesvietas valsti un, ja fiziskā persona ir nerezidents, - arī dzimšanas datumu, mēnesi un gadu un personu apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Publicējot šā panta pirmās daļas 34. punktā minēto informāciju, norāda juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās datumu, pieņemtā lēmuma būtību un nolemjošo daļu, kā arī informāciju, vai lēmums ir pārsūdzēts tiesā. Informāciju par lēmumu publisko septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta. Informācija par lēmumu pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiek atcelts, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā publiskošanas."

7. 22. pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdu un skaitli "un 30." ar skaitļiem un vārdu "30., 34. un 35.";

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) gadījumos, kad nodokļu maksātājs publiski izplatījis nepatiesas ziņas par nodokļu administrācijas veiktajiem nodokļu administrēšanas vai nodokļu kontroles pasākumiem vai citiem nodokļu maksātāja tiesības ierobežojošiem līdzekļiem, - nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājam veiktajiem nodokļu administrēšanas vai nodokļu kontroles pasākumiem vai piemērotajiem tiesības ierobežojošiem līdzekļiem, ciktāl tā attiecas uz lietu, par kuru nodokļu maksātājs publiskojis ziņas. Minētā informācija apstrādājama žurnālistikas vajadzībām un tikai tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams, lai sabiedrībai nodrošinātu objektīvu informāciju par konkrēto situāciju.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta noteikumus par informācijas konfidencialitāti ievēro šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas un minēto iestāžu amatpersonas (darbinieki), kā arī sabiedrības pārstāvji, kuri ir iekļauti vai pieaicināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidotajās darba grupās un konsultatīvajās padomēs. Šajā pantā noteikto informācijas konfidencialitāti personai ir pienākums ievērot arī pēc darbības pārtraukšanas minētajās darba grupās un konsultatīvajās padomēs, kā arī pēc amata (dienesta, darba) tiesisko attiecību izbeigšanas."

8. Izslēgt 22.1 panta trešās daļas 6. un 7. punktu.

9. Izslēgt 22.3 panta trešajā daļā vārdus "kas sniedz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu".

10. Papildināt 26. panta desmito daļu pēc vārdiem "piedziņas kārtība" ar vārdiem "(izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgas izpildes procesu)".

11. Izteikt 30. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta normas neattiecas uz kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem."

12. 34.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus "apliekamo objektu" ar vārdiem "apliekamo objektu, vai arī nodokļu maksātājs lieto normatīvajiem aktiem neatbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīci vai iekārtu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par nodokļu maksātāja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimnieciskās darbības apturēšanu, ja nodokļu maksātājs 15 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētā rakstveida brīdinājuma paziņošanas nav novērsis tajā norādītos pārkāpumus un nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu par brīdinājumā norādīto pārkāpumu novēršanu."

13. 107. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja vienā būvlaukumā vairāki būvdarbu veicēji atbilst šā panta pirmajā daļā lietotajam jēdzienam "galvenais būvdarbu veicējs", tad galvenais būvdarbu veicējs šā likuma izpratnē ir tas būvdarbu veicējs, kas par tādu uzskatāms saskaņā ar būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

14. Papildināt 111. panta trešo daļu pēc vārda "iestāžu" ar vārdiem "valsts drošības iestāžu".

15. Papildināt 112. panta otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Valsts robežsardze - personām, kuras Imigrācijas likuma izpratnē ir uzskatāmas par ārzemniekiem, normatīvajos aktos noteiktās ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas kārtības ievērošanas kontrolei."

16. 114. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "vai Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma" ar vārdiem "Būvniecības valsts kontroles biroja vai Valsts robežsardzes pieprasījuma" un vārdus "vai Valsts darba inspekcijai" - ar vārdiem "Valsts darba inspekcijai vai Valsts robežsardzei";

papildināt trešo daļu pēc skaitļa un vārdiem "2. punktā minētos datus" ar vārdiem "datus un informāciju, kas reģistrēta un uzskaitīta šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Būvlaukumā, kurā veic būvdarbus izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības nodrošināšanai, elektronisko darba laika uzskaiti nodrošina lokālā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, kura nedrīkst būt pieslēgta ārējam tīklam vai lokālajam tīklam, no kura iespējama piekļuve ārējam tīklam. Šādā gadījumā valsts drošības iestāde, kuras vajadzībām veic būvdarbus izlūkošanas un pretizlūkošanas darbībai, nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrēto datu glabāšanu un piekļuvi šā likuma 112. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām iestādēm."

17. 115. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem "būvdarbu valsts kontroles" ar vārdiem "un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas kontroles";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos datus par būvlaukumā nodarbinātajām personām un personām, kuras uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav nodarbinātas būvdarbu veikšanā būvlaukumā, izmanto Valsts robežsardze ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrolei."

18. 116. pantā:

papildināt pirmās daļas 7. un 8. punktu pēc vārda "iesniegt" ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 114. panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9) katru mēnesi līdz 15. datumam iesniegt, izņemot šā likuma 114. panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā, iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju (elektronisku datu formā) par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un tajos veiktajiem grozījumiem, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, apakšuzņēmējam piešķirto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienoto reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona), vai citu identifikācijas numuru (ja apakšuzņēmējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona), ja:

a) līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk, norādot arī līguma noslēgšanas datumu un līguma summu,

b) ar līguma grozījumu mainās summa tam līgumam, kurš paziņots atbilstoši šā punkta "a" apakšpunktā noteiktajam, norādot arī grozījuma pieņemšanas datumu un līguma kopējo summu,

c) ar līguma grozījumu līguma summa sasniedz vai pārsniedz 15 000 euro, norādot arī grozījuma pieņemšanas datumu un līguma kopējo summu,

d) noslēgtais līgums neparedz līguma summu (samaksa minētā līguma ietvaros tiek veikta atbilstoši padarītā darba apjomam), norādot arī līguma datumu un līguma ietvaros aprēķināto samaksu par iepriekšējā mēnesī veikto darbu apjomu."

19. Izteikt 117. panta 4. punktu šādā redakcijā:

"4) katru mēnesi līdz 15. datumam, autorizējoties vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, iesniegt, izņemot šā likuma 114. panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā, iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem vai būvniecības ierosinātāju iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un tajos veiktajiem grozījumiem šā likuma 116. panta 8. un 9. punktā noteiktajā apmērā un kārtībā."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 232. punktu šādā redakcijā:

"232. Grozījums šā likuma 7.2 panta trešajā daļā, 7.3 pants, grozījumi šā likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktā un 16. panta pirmās daļas 15. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 6. jūlijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 22. jūlijā

05.08.2021