Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 75

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 27, 16. §)

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
13. punktu, likuma "Par autoceļiem" 6. panta 4.1 daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 27, Nr. 212; 2015, Nr. 64; 2016, Nr. 67, Nr. 142; 2018, Nr. 129; 2020, Nr. 179; 2021, Nr. 38) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.12. apakšpunktu;

1.2. svītrot 14.1 un 14.2 punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 7. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 75 "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz svītrot Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 206) tiesību normas, kuras paredz samazinātās priekšapmaksas tarifa likmes autostāvvietu lietošanai B, C un D tarifu zonā, ja maksas autostāvvietu lietotājs norēķinos izmanto Rīdzinieka karti.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2016. gada 1. martā tika pieņemti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 206, paredzot samazināt priekšapmaksas tarifa likmes autostāvvietu lietošanai B, C un D tarifu zonā, ja maksas autostāvvietu lietotājs norēķinos izmanto Rīdzinieka karti. Saistošo noteikumu Nr. 206 grozījumu mērķis bija samazināt transporta plūsmu Rīgas vēsturiskajā centrā A un R tarifu zonā.

Rīdzinieku kartes priekšrocības, izmantojot SMS norēķinus ar īsziņu un mobilo lietotni, faktiski var izmantot tikai "Riga Card" lietotnes, kura pieder Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", lietotāji. Lai izmantotu saistošajos noteikumos Nr. 206 paredzēto atlaidi, Rīdzinieka kartes lietotājam nepieciešams aktivizēt elektroniskās naudas kontu, kura uzturēšanu nodrošina SIA "Rīgas karte". Šādus norēķinus ar atlaidēm B, C un D tarifu zonā izmanto tikai apmēram 6 % darījumos.

Tātad faktiski priekšapmaksas tarifa samazināšana Rīdzinieka kartes lietotājiem nav sasniegusi mērķi. Par Rīdzinieka kartes izmantošanu esošajā formā iebildumus ir izteikusi arī Konkurences padome. Ņemot vērā izklāstīto, no saistošajiem noteikumiem Nr. 206 nepieciešams svītrot tiesību normas, kuras paredz samazinātu priekšapmaksu par Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu lietošanu, ja lietotājs samaksai izmanto Rīdzinieka karti.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neradīs pašvaldības budžeta izdevumus. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izmaksas, lai nodrošinātu norēķinus ar atlaidi Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietās B, C un D tarifu zonā, izmantojot Rīdzinieka karti, 2019. gadā bija 60 609 euro un 2020. gadā bija 49 736 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

01.09.2021