Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Rēzeknē 2021. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 2, 6. p., lēmums Nr. 11)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums":

1. Papildināt noteikumus ar 12.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.16. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;".

2. Papildināt noteikumus ar 12.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.17. Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 05.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināts 2005. gada 1. septembrī (sēdes protokols Nr. 3 1. §). Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 61. pantu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no deputātiem un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisija un darba grupas. Šo komisiju izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi.
Saistošo noteikumu nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pašvaldības nolikums tiek papildināts ar divām komisijām.

Lai veicinātu jaunatnes politikas plānošanu un īstenošanu Rēzeknes pilsētā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. panta otrās daļas 3. punktu, tiek izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Lai veicinātu sadarbību starp Rēzeknes pilsētas domi un pilsētas nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām, sadarbības partneriem, kā arī rosinātu citas iedzīvotājus interesējošas un pilsētas popularizējošas sabiedriskās aktivitātes tiek izveidota Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām.

Īss Saistošo noteikumu satura izklāsts Ar mērķi pilnvērtīgi izpildīt likumā "Par pašvaldībām" 15. pantā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, papildus tiek veidotas šādas komisijas:

- Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;

Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Pašvaldības kompetence un uzdevumi.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants, 61. Pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

06.07.2021