Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 427

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
3. panta trešās daļas 12. punkta "a" apakšpunktu,
8. panta otro daļu, 9. panta pirmās daļas 16. un 17. punktu
un 44. punkta "a" apakšpunktu, 10. panta pirmās daļas
4. punktu, 11. panta trešās daļas 15. punktu un 3.5 daļu,
11.5 panta pirmo daļu, 16.1 panta ceturto daļu,
17. panta vienpadsmitās daļas 2. punktu,
38. panta otro daļu un 39. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 168., 198., 252. nr.; 2014, 190., 220. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 234. nr.; 2017, 234., 254. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļiem un vārdiem "11. panta trešās daļas 15. punktu" ar vārdiem un skaitli "un 3.5 daļu";

1.2. izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. autoru darbu un izpildījumu veidus un nosacīto izdevumu piemērošanas apmēru;";

1.3. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) summas atskaitīt likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktā un 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, šādā apmērā:

57.1.  50 % apmērā no autoratlīdzības summas:

57.1.1. par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem;

57.1.2. par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem;

57.1.3. par audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem;

57.1.4. par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas, dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem mākslas darbiem;

57.1.5. par arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem;

57.2. 25 % apmērā no autoratlīdzības summas:

57.2.1. par literāriem darbiem (daiļliteratūras (prozas, dzejas, dramaturģijas), zinātniskiem, populārzinātniskiem, mācību un publicistikas darbiem, koncepcijām un runām) un to izpildījumiem, tai skaitā to izmantošanu presē un citos masu informācijas līdzekļos;

57.2.2. par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem;

57.2.3. par tulkojumiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, dramatizējumiem un darbu krājumiem.";

1.4. svītrot 59. punktā vārdus "atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu";

1.5. svītrot 60. punktā vārdus "atklājums, izgudrojums vai rūpnieciskais paraugs".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis

01.07.2021