Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 368

Valmierā 2021. gada 27. maijā (prot. Nr. 7, 20. §)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta" 6. punktu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 244; 2018, Nr. 199; 2018, Nr. 253, 2020, Nr. 65, 2020, Nr. 202) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu pēc skaitļa un vārdiem "3. panta otro un trešo daļu" ar vārdiem un skaitļiem "Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 6.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.19. aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi.";

1.3. svītrot 7. punktā vārdus "un sociālās palīdzības";

1.4. svītrot 8. punktā vārdus iekavās "(izņemot gadījumu, ja personai nav reģistrēta dzīvesvieta)";

1.5. aizstāt 10. punktā vārdu un skaitļus "un 6.14." ar skaitļiem un vārdu "6.14. un 6.19.";

1.6. papildināt 10. punktā aiz vārda "pakalpojumi" ar vārdiem "kā izņēmums varētu būt šo noteikumu 15. punktā minētais gadījums.";

1.7. svītrot 11.punktā skaitli "6.4.";

1.8. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Sociālo pakalpojumu izmaksu segšanai no Pašvaldības budžeta, izņemot noteikumu 10. punktā minētos pakalpojumus, nepieciešams deklarēt sociālo pakalpojumu saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku ienākumus. Ienākumus deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.";

1.9. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ja noslēgts uztura līgums, sociālā pakalpojuma finansējuma apjoms no Pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segts, vērtējot līgumā noteikto uztura apjomu.";

1.10. aizstāt 50.14 1. apakšpunktā vārdu "ģimene" ar vārdiem "konkrētais bērns";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu XIII10 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.10 APRŪPES PAKALPOJUMS PERSONĀM NO 5 LĪDZ 18 GADU VECUMAM AR INVALIDITĀTI, KURĀM IR IZTEIKTI UN SMAGI FUNKCIONĒŠANAS IEROBEŽOJUMI

50.24 Aprūpes pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi piešķir, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību un, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Pārvalde ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.

50.25 Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi tiek izbeigts, ja persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā vai, ja persona saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes mājās pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros, par to pieņemot lēmumu.

50.26 Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi var tikt izbeigts, beidzoties apstākļiem, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma piešķiršanai, vai pārtraukts līdz brīdim, kad beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, par to pieņemot lēmumu.

50.27 Prasības aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi sniedzējam noteiktas sociālo pakalpojumu jomas regulējošajos normatīvajos aktos.";

1.12. svītrot 54.4. apakšpunktu.

2. Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.5. un 1.11. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 368 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā" izstrādāti pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu (stājas spēkā 01.07.2021.). Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļas otrais teikums noteiks, ka Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos iekļauts jauns pakalpojums - aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi (turpmāk - aprūpes pakalpojums).

Saistošie noteikumi papildināti ar normām, kas paredz aprūpes pakalpojuma piešķiršanas (50.24 pants), izbeigšanas (50.25 un 50.26 pants) un pārtraukšanas (50.26 pants) nosacījumus. Aprūpes pakalpojuma atteikšanai piemērojams saistošo noteikumu 8. punkts, līdz ar to jaunus nosacījumus nav nepieciešams noteikt.

Savukārt sevišķu kārtību un kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai nav nepieciešams noteikt, jo tie noteikti Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi".

Prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam jau ir noteiktas sociālo pakalpojumu jomas regulējošajos normatīvajos aktos, un grozījumi saistošajos noteikumos neparedz papildu prasības jau esošajām prasībām.

Tika veikts grozījums saistošo noteikumu 12. punktā, kas nepieciešams, lai nevajadzīgi nenoslogotu pakalpojuma piešķiršanas procesu un grozījums 15. punktā, kas neaizliegtu personai no pašvaldības budžeta saņemt sociālo pakalpojumu gadījumā, kad personai ir noslēgts uztura līgums.

Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats papildināts ar atsauci uz Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu.

Vienlaikus grozījumos tika veikti arī redakcionāla rakstura grozījumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdz 2023. gada beigām pakalpojums tiks kompensēts no projekta "Vidzeme iekļauj", pēc tam tiek plānots valsts finansējums pēc principa "nauda seko klientam". Gadījumā, ja plānotais valsts finansējums pēc principa "nauda seko klientam" netiks apstiprināts, ietekme uz pašvaldības budžetu pēc 2023. gada beigām varētu būt vidēji 8 000 (astoņi tūkstoši) euro mēnesī.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Paredzama uzņēmējdarbības attīstība, lai nodrošinātu aprūpes pakalpojuma sniegšanu kā juridiskas personas (sociālo pakalpojumu sniedzēji) vai fiziskas personas, kuras ir reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu administrēšanu veic Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo lietu pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

12.06.2021