Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Valkā 2021. gada 29. aprīlī

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2021. gada 29. aprīļa sēdes lēmumu
(prot. Nr. 5, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 16.7. apakšpunktu.

2. Svītrot 20.1. un 20.2. apakšpunktā vārdus "saskaņojot ar domes priekšsēdētāju".

3. Aizstāt 87. punkta pirmajā daļā vārdus "Valkas novada domes bezmaksas laikrakstā" ar vārdiem "Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

 

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 "Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valkas novada dome 2021. gada 15. februārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - Ministrija) atzinumu Nr. 1-18/1442 par Valkas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības nolikums"" izsakot iebildumus par Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Noteikumi) 16.7. apakšpunktu, kurš noteic, ka domes priekšsēdētājs saskaņo domes izpilddirektora lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, ir tiesīgs veikt pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu un atbrīvošanu no darba, parakstīt koplīgumu. Ministrija vērš uzmanību uz to, ka likuma "Par pašvaldībām" 69. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka pašvaldības izpilddirektors cita starpā domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Papildus ministrija norāda, ka arī pašvaldībā ir jāievēro varas dalīšanas princips, kas paredz lēmējvaras nodalīšanu no izpildvaras, un aicina pašvaldības darbībā nodalīt pašvaldības lēmējvaras funkcijas no izpildvaras funkcijām, veicot atbilstošus grozījumus Noteikumos.

2021. gada 7. aprīlī stājās spēkā Valkas novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu". Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Noteikumu 87. punkta pirmajā daļā aizstājot vārdus "Valkas novada domes bezmaksas laikrakstā" ar vārdiem "Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Tiek svītrots 16.7. apakšpunkts.

2) Tiek svītroti 20.1. un 20.2. apakšpunktā vārdi "saskaņojot ar domes priekšsēdētāju".

3) 87. punkta pirmajā daļā vārdi "Valkas novada domes bezmaksas laikrakstā" tiek aizstāti ar vārdiem "Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Grozījumi saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

30.04.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.