Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.01.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 407

Rīgā 2021. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 46 33. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 59.0. versijā projekta "Nodokļu pakalpojumu automatizācija" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 3 284 600 euro apmērā.

(MK 12.01.2023. rīkojuma Nr. 3 redakcijā)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts ieņēmumu dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts ieņēmumu dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto mērķu un rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas, sākot ar 2024. gadu, ne vairāk kā 270 000 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 25 818 euro segt no Finanšu ministrijas budžeta programmai 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" piešķirtajiem līdzekļiem;

5.2. 244 182 euro Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus.

6. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 59.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).

(MK 12.01.2023. rīkojuma Nr. 3 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2021. gada 8. jūnija
rīkojumu Nr. 407

(Projekts MK 12.01.2023. rīkojuma Nr. 3 redakcijā)

Nodokļu pakalpojumu automatizācija

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) projekta "Nodokļu pakalpojumu automatizācija" mērķis ir samazināt administratīvo slogu uzņēmējdarbībai un paaugstināt Latvijas komersantu konkurētspēju Eiropas Savienības kopējā tirgū, kā arī paātrināt VID pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar nodokļu samaksu un atmaksu. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts sniegt ātrāku atbalstu un apgrozāmo līdzekļu apriti uzņēmējdarbībā un mājsaimniecībās, veicinot ārkārtējās situācijas (Covid-19) radīto seku mazināšanu.

Projekta mērķi

1. Sniegt atbalstu ārkārtas stāvokļa (Covid-19) radīto seku mazināšanai (M1):

a) efektivizējot atbalsta instrumentus uzņēmējiem;

b) uzlabojot apgrozāmo līdzekļu apriti.

2. Pilnveidot VID pamatdarbības procesu automatizāciju (M2).

3. Izveidot proaktīvu VID e-pakalpojumu (M3).

4. Uzlabot VID datu pieejamību un atkalizmantojamību (M4).

5. Uzlabot VID informācijas sistēmu (turpmāk – IS) sniegto pakalpojumu pieejamību (M5).

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

Lai sasniegtu projekta mērķus, nepieciešams:

1) izstrādāt VID IS uz mūsdienu informācijas tehnoloģijām balstītu efektīvas nodokļu samaksas termiņa pagarināšanas un nodokļu atmaksas funkcionalitāti, tādējādi sniedzot ātrāku atbalstu un nodrošinot ātrāku apgrozāmo līdzekļu apriti uzņēmējdarbībā un mājsaimniecībās un veicinot ārkārtas stāvokļa (Covid-19) radīto seku mazināšanu;

2) pilnveidot VID nodokļu administrēšanas un pakalpojumu sniegšanas procesus;

3) pilnveidot VID pārvaldīto deponēto naudas līdzekļu administrēšanu;

4) publicēt VID datu kopas atkalizmantojamu datu formātos;

5) nodrošināt VID kritisko IS datubāzu migrāciju un datu dublēšanu rezerves datu centrā.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr.
p. k

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

Automātiskās atmaksas rezultātā apgrozāmo finanšu līdzekļu palielinājums apritē

euro

0

862 500

862 500

2.

Nodokļu maksātāja (turpmāk – NM) laiks gada ienākumu deklarācijas (turpmāk – GID) aizpildīšanai un iesniegšanai, īstenojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) pārmaksas automātisko atmaksu

minūtes

4

0

0

3.

Automātiski izveidotas deklarācijas

skaits

0

11 500

11 500

4.

Vidējais laiks pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) taksācijas perioda deklarācijas apstrādei un kvalitātes pārbaude vienam gadījumam

minūtes

81

50

50

5.

Datu kopas publicēšana atkalizmantojamo datu formātos

skaits

0

12

12

Projekta iznākuma rādītāji

Nr.
p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

9

2.

Pilnveidoti e-pakalpojumi

skaits

6

3.

Izveidotas datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos

skaits

12

4.

Izveidots proaktīvais pakalpojums (GID automātiskā atmaksa)

skaits

1

5.

Modernizētas datu kopas

skaits

4

6.

Rezerves datu centrā (DC2) replicētas kritisko VID IS datubāzes

skaits

12

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Plānotās projekta izmaksas ir 3 284 600 euro. Pēc projekta īstenošanas ikgadējās uzturēšanas izmaksas tiek plānotas 10 % apmērā no IS izstrādes izmaksām un ir 270 000 euro. Kopā izstrādes un uzturēšanas izmaksas 15 gadu laikā ir 6 524 600 euro.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) rezultāta rādītājos

Sociālekonomiskais ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē

Aprēķins

Finanšu ieguvums NM

862 500 euro gadā

Automātisko pārmaksāto IIN atmaksu skaits (S) – 11 500 iesniegumu/gadā.

Vidējais pārmaksātais IIN (N) – 75 euro.

S x N = 11 500 x 75

Ņemot vērā, ka ekonomiskais ieguvums paredzams ar 2023. gadu, kopējā ieguvuma aprēķinos tika izmantota reālā sociālā diskonta likme 5 % (http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/, publicēts 15.07.2020.).

Kopējais sociālekonomiskais ieguvums no projekta īstenošanas (finanšu ieguvums) 2023. gadā veidos 862 500 euro gadā, bet projekta dzīvescikla laikā – 11 212 500 euro (diskontēti 7 716 149 euro), kas pārsniedz projekta īstenošanas un uzturēšanas izmaksas 6 524 600 euro (diskontēti 5 424 109 euro – ar reālo finansiālo diskonta likmi 4 %).

Sociālekonomiskais ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē

Aprēķins

VID darba laika ietaupījums, automatizējot PVN taksācijas perioda deklarācijas apstrādi un kvalitātes pārbaudi

25 818 euro gadā

Ietaupītais darba laiks (T) – 1,02 slodzes/ gadā.

Vidējā vispārējās valdības sektorā strādājošo darba alga (A) – 2 109,29 euro/mēnesī.

Periods (P) – 12 mēneši.

T x A x P = 1,02 x 2 109,29 x 12

Automatizējot PVN taksācijas perioda deklarācijas apstrādi un kvalitātes pārbaudi, samazināsies VID cilvēkresursu patērētais laiks – kopējais ieguvums projekta dzīvescikla laikā būs 364 332 euro (diskontēti 240 066 euro). Ņemot vērā, ka ieguvums paredzams ar 2024. gadu, kopējā ieguvuma aprēķinos tika izmantots makroekonomiskais rādītājs "Darba algas (bruto) izmaiņas, salīdzināmās cenās (procentos)" un reālā sociālā diskonta likme 5 % (http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/, publicēts 15.07.2020.).

12.01.2023