Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 401

Rīgā 2021. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 46 6. §)

Par zemes vienības piekritību valstij un ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā

1. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta ceturto daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2. panta pirmo daļu saglabāt valsts īpašumā un nodot Ekonomikas ministrijas valdījumā valstij piekritīgo (rezerves zemes fondā ieskaitīto) zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 025 2036) 5871 m² platībā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 157 k-4 (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8. panta sesto daļu nekustamo īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprināt uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes atļaut Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu nekustamo īpašumu 252 000 euro vērtībā.

4. Pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā uz nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

08.06.2021