Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20

Daugavpilī 2021. gada 15. aprīlī (prot. Nr. 14, 10. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 40 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 202

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 40 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2017., Nr. 211) grozījumu un papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs slēgt Pakalpojuma līgumu ar dzīvojamās mājas kopīpašnieku, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā, un dzīvojamās mājas kopīpašnieka lietošanā esošajai objekta daļai ir atsevišķs ūdensapgādes ievads un (vai) kanalizācijas sistēmas izvads.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 15. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 20 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 40 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. panta pirmā daļa noteic, ka ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu lietotājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju par noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. Šī likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punkts pilnvaro pašvaldības domi saistošajos noteikumos paredzēt sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus.

Daugavpils pilsētas domē tika saņemts SIA "Daugavpils ūdens" priekšlikums paredzēt saistošajos noteikumos iespēju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam slēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumu ar kopīpašnieku, ja kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā, kā arī kopīpašnieka lietošanā esošajai objekta daļai ir atsevišķs ūdensapgādes ievads un (vai) kanalizācijas sistēmas izvads, kā rezultātā būtu iespēja slēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu kopīpašniekiem atsevišķi savu tiesību īstenošanas ietvaros.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu saistošie noteikumi tiek papildināti ar 24.1 punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netieša ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

09.06.2021