Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 62

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 25 6. p.)

Grozījumi "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma
47. panta otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.09.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 148 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Iestāde nodrošina tās NILLTPFN IKS, tai skaitā informācijas tehnoloģiju sistēmu, atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes auditu. Iestādes NILLTPFN IKS audita veikšanas biežums ir atkarīgs no iestādei piemītošā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā - NILLTPF) riska, kas tiek noteikts saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) izstrādāto metodoloģiju."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu un 4.11.-4.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1 Kredītiestādēs un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēs Latvijas Republikā neatkarīgais NILLTPFN IKS audits tiek veikts, ievērojot šādu regularitāti:

4.11. ja kredītiestādei un dalībvalsts un trešās valsts kredītiestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt zems NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi četros gados;

4.12. ja kredītiestādei un dalībvalsts un trešās valsts kredītiestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt vidēji zems NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi trīs gados;

4.13. ja kredītiestādei un dalībvalsts un trešās valsts kredītiestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt vidēji augsts NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi 18 mēnešos;

4.14. ja kredītiestādei un dalībvalsts un trešās valsts kredītiestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt augsts NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi 18 mēnešos."

3. Papildināt noteikumus ar 4.2 punktu un 4.21.-4.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2 Licencētās maksājumu un elektroniskās naudas iestādēs un dalībvalstu un trešo valstu licencētu maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu filiālēs Latvijas Republikā neatkarīgais NILLTPFN IKS audits tiek veikts, ievērojot šādu regularitāti:

4.21. ja licencētai maksājumu un elektroniskās naudas iestādei un dalībvalsts un trešās valsts licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt zems NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi piecos gados;

4.22. ja licencētai maksājumu un elektroniskās naudas iestādei un dalībvalsts un trešās valsts licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt vidēji zems NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi četros gados;

4.23. ja licencētai maksājumu un elektroniskās naudas iestādei un dalībvalsts un trešās valsts licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt vidēji augsts NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi trīs gados;

4.24. ja licencētai maksājumu un elektroniskās naudas iestādei un dalībvalsts un trešās valsts licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes filiālei Latvijas Republikā piemīt augsts NILLTPF risks, tad ne retāk kā reizi divos gados."

4. Aizstāt 5. punktā vārdus, zīmes un abreviatūru "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā - NILLTPF)" ar abreviatūru "NILLTPF".

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Licencēta maksājumu un elektroniskās naudas iestāde un dalībvalsts un trešās valsts licencētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijas Republikā, kurai piemīt zems NILLTPF risks, var nodrošināt, ka auditu veic neatkarīgs ārējais auditors, kuram ir mazāk nekā piecu gadu pierādāma profesionālā pieredze un kompetence NILLTPF riska (ietverot arī informācijas tehnoloģiju sistēmas) pārvaldīšanas audita veikšanā, saskaņojot to ar Komisiju."

6. Izteikt 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Par pārbaudes perioda atskaites punktu uzskata pēdējo datumu, kad pārbaudes gala ziņojums par audita rezultātiem iesniegts iestādē.

13. Audits var tikt nodrošināts par atsevišķiem elementiem (daļējā apmērā), ja tas tiek saskaņots ar Komisiju."

7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

" 13.1 Ja kopš iepriekš veiktā ārējā vai Komisijas audita vēl tiek īstenoti audita ziņojumā identificētie veicamie pasākumi vai rekomendācijas NILLTPFN IKS pilnveidošanai un iestājies termiņš jauna audita veikšanai vai plānota Komisijas pārbaude, iestāde var vienoties ar Komisiju par jauna audita vai Komisijas pārbaudes neveikšanu tajā daļā, kurā atsevišķie pasākumi vai rekomendācijas vēl tiek īstenotas."

8. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Auditu var neveikt, ja pēdējā šo noteikumu 4.1 un 4.2 punkta apakšpunktos ietvertā termiņa laikā Komisija ir veikusi pilnu klātienes pārbaudi, saskaņojot to ar Komisiju."

9. Normatīvie noteikumi stājas spēkā 01.01.2022.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes locekle K. Černaja-Mežmale

01.01.2022