Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Ludzā 2021. gada 29. aprīlī

Grozījumi Ludzas novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Apstiprināti ar Ludzas novada domes
29.04.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, 34. §)

Izdoti saskaņā ar likuma Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta sesto daļu

Veikt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai":

1. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Pretendents - dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība."

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. nekustamais īpašums - dzīvojamā māja, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un ir izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas pamati."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.10. spēkā esošas būvatļaujas kopiju dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinumu par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība)."

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums Nr. 1
Ludzas novada domes 2017. gada 24. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Ludza novada pašvaldībai
Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

 

No

 
   

(vārds, uzvārds)

     
     
   

(personas kods)

     
     
   

(dzīvesvietas adrese)

Iesniegums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu _________% apmērā man piederošā nekustamā īpašuma __________________________________________________, Ludzā, Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai (vajadzīgo pasvītrot).

Apliecinu, ka Pieslēguma izbūvi veikšu (atbilstošo x atzīmēt ar):

paša spēkiem

ar būvkomersanta   starpniecību.
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

 

Apliecinu, ka uz mani attiecas šāda saistošo noteikumu 7. punkta prioritātes kategorija

(atbilstošo x atzīmēt ar):

 Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;

 Īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai 1. pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;

 Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;

 Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;

 Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;

 Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.

Pielikumā:

1) Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);

2) Zemesgrāmatas apliecība uzrādīšanai;

3) Saistošo noteikumu 7. punktā norādīto kategoriju apliecinošs dokuments (ja attiecināms)

4) tehniskie noteikumi;

5) apliecinājuma karte (ja attiecināms);

6) inventarizācijas lietas kopija;

7) Sertificēta būvspeciālista izstrādāta Pieslēguma izmaksu tāme;

8) Būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādāts inženiertīkla pievada novietojuma plāns.

9) spēkā esošas būvatļaujas kopija dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinums par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība).

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Ludzas novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

Personas datu apstrādes pārzinis: Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālruņa numurs: +371 65707400, elektroniskā pasta adrese: dome@ludza.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", adrese: Grēcinieku iela 1, Rīga, LV-1001, elektroniskā pasta adrese: info@raca.lv.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (likums "Par pašvaldībām").

Personas datu saņēmēji - pēc nepieciešamības: Ludzas novada pašvaldības struktūrvienība - Ludzas novada Būvvalde (iesnieguma reģistrēšanai), Ludzas novada pašvaldība (ar iesniegumu saistītu jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs un domes sēdē); kā arī SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" (tehnisko noteikumu sagatavošanai, pieslēguma izbūvei (ja attiecas).

Datums     Paraksts:   "

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Ludzas novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

Saistošo noteikumu grozījumi nosaka kārtību, kādā uz līdzfinansējumu var pretendēt dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kā arī citus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai esošā vai būvējamā dzīvojamā mājā, līdz ar to Ludzas novada pašvaldība veic atbilstošus grozījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā pašvaldības budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz iesniegumu Ludzas novada būvvaldē. Pēc iesnieguma izskatīšanas Ludzas novada būvvalde dod atzinumu līdzfinansējuma jautājuma virzīšanai uz domes sēdi. Lēmumu par līdzfinansējumu pieņem Ludzas novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs

22.05.2021