Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 287

Rīgā 2021. gada 11. maijā (prot. Nr. 40 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likuma 3. panta sesto daļu,
7. panta trešo daļu un 19. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.; 2016, 124. nr.; 2018, 168. nr.; 2020, 66. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "vienotais civilstāvokļa aktu reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"4. Civilstāvokļa aktu reģistrē, aktualizē, atjauno un civilstāvokļa akta reģistra ierakstu (turpmāk - reģistra ieraksts) iekļauj Fizisko personu reģistrā. Reģistra ieraksts, kas sastādīts līdz 2012. gada 31. decembrim, ir vēsturiskais reģistra ieraksts.

5. Dzimtsarakstu nodaļa, pārstāvniecība un Tieslietu ministrija pirms ziņu iekļaušanas Fizisko personu reģistrā un pirms civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtotas izsniegšanas pārbauda sniegtās ziņas Fizisko personu reģistrā.

6. Ziņu iekļaušanu par reģistra ieraksta vai vēsturiskā reģistra ieraksta reģistrēšanu, aktualizēšanu un atjaunošanu uzsāk ar personas personas koda ievadīšanu. Ja ziņas par personu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā un persona netiek identificēta, ziņas iekļauj atbilstoši uzrādītajiem dokumentiem vai vēsturiskajam reģistra ierakstam un automātiski ģenerētu individuālu personas kodu nepiešķir.";

1.3. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Iekļaujot Fizisko personu reģistrā ziņas par vēsturisko civilstāvokļa reģistra ierakstu, pilngadīgas personas vārdu un uzvārdu norāda atbilstoši vēsturiskajam reģistra ierakstam, bet personas kodu, tautību, valstisko piederību un tās veidu ieraksta atbilstoši Fizisko personu reģistrā esošajām aktuālajām ziņām.";

1.4. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona nespēj mutvārdos vai rakstiski saprasties ar personu ar invaliditāti vai personu, kurai nepiemīt rakstītprasme vai lasītprasme, reģistra ierakstā ziņas par personu ar invaliditāti vai personu, kurai nepiemīt rakstītprasme vai lasītprasme, iekļauj tādas atbalsta personas klātbūtnē, kura var saprasties ar minēto personu un kura ar savu parakstu apliecina, ka reģistra ierakstā iekļautās ziņas atbilst personas ar invaliditāti gribai vai tās personas gribai, kurai nepiemīt rakstītprasme vai lasītprasme. Ja persona spēj mutvārdos paust savu gribu un spēj izlasīt reģistra ierakstā iekļautās ziņas, atbalsta personas klātbūtne nav obligāta. Ja persona nespēj rakstīt, bet spēj lasīt, persona izlasa reģistra ierakstā iekļautās ziņas un apstiprina, ka tās atbilst personas gribai. Ja persona spēj izlasīt reģistra ierakstā iekļautās ziņas un spēj rakstīt, viņa pašrocīgi uzraksta, ka reģistrā iekļautās ziņas ir izlasījusi un ka tās pareizi izteic personas gribu. Dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona komunikācijā ar minēto personu atbilstoši iespējām izmanto alternatīvās komunikācijas veidus un līdzekļus. Par to izdara atzīmi reģistra ieraksta piezīmju daļā. Šāda kārtība piemērojama arī tad, ja persona ar invaliditāti vai persona, kurai nepiemīt rakstītprasme vai lasītprasme, ir civilstāvokļa akta paziņotājs.";

1.5. aizstāt 29.3 un 29.4 punktā vārdu "Iedzīvotāju" ar vārdiem "Fizisko personu";

1.6. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, bērnam Fizisko personu reģistrā piešķir automātiski ģenerētu individuālu personas kodu un nenorāda bērna valstisko piederību un tās veidu, ja:

74.1. bērns ir sasniedzis trīs mēnešu vecumu;

74.2. bērna dzimšanas brīdī abi vecāki ir ārzemnieki;

74.3. bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, bet otrs - citas valsts pilsonis;

74.4. bērns dzimis ārvalstīs un viņa dzimšanas brīdī vecāki ir Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki.";

1.7. papildināt noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Reģistrējot tādas identificētas personas miršanas faktu, kura nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā, personai nepiešķir automātiski ģenerētu individuālu personas kodu.";

1.8. papildināt 92. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Fizisko personu reģistrā personai nepiešķir automātiski ģenerētu individuālu personas kodu.";

1.9. izteikt 124. punktu šādā redakcijā:

"124. Ierakstu atjauno nekavējoties pēc atzinuma sastādīšanas un ziņas iekļauj Fizisko personu reģistrā. Par reģistra sastādīšanas datumu uzskatāms datums, kad ziņas iekļautas Fizisko personu reģistrā."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 28. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedra,
tieslietu ministra vietā -
satiksmes ministrs T. Linkaits

14.05.2021