Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 367

Valmierā 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 6, 18. §)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. izteikt 2.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.8. saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības struktūrvienības "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā" vadītāju un darbiniekus;";

2. izteikt 2.9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9.1. pēc domes lēmuma par pašvaldības iestādes vadītāja iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vadītāju un darbiniekus (izņemot šā nolikuma 2.1.8. apakšpunktā minētos darbiniekus un domes priekšsēdētāja padomniekus);".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2021. gada 29. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 367 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2013. gada 27. jūnija saistošos noteikumus Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums izstrādāti pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 2. februāra atzinumu Nr. 1-18/262.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi Pašvaldības 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" veikti, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 62. pantu un 69. panta 4. punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

30.04.2021