Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Kārsavas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Kārsavā 2021. gada 25. martā

Grozījumi Kārsavas novada pašvaldības 2020. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"

Apstiprināti
ar Kārsavas novada domes
2021. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 10,
prot. Nr. 5

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

35. panta otro un ceturto daļu,
Pārejas noteikumu 37. panta 1. daļu

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2020. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.1 punktā noteiktajā laikposmā, ja personai (ģimenei) saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības, un, ja atsevišķi dzīvojošai personai vai par atsevišķu personu mājsaimniecībā nav piešķirts normatīvajos aktos noteiktais dīkstāves pabalsts, un, ja persona (ģimene) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:"

2. Svītrot 13. punktu.

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I. Silicka

 

Saistošo noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Kārsavas novada pašvaldības 2020. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Kārsavas novada pašvaldības 2020. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un ceturto daļu, Pārejas noteikumu 37.1 punktu (spēkā 25.02.2021.), kas paredz laika periodu pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai, neierobežojot to uz ārkārtējās situācijas laiku, bet pagarinot līdz 2021. gada 30. jūnijam.
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Pārejas noteikumu 37.1 punktam, veikti grozījumi Saistošo noteikumu 6. punktā un svītrots 13. punkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumu projekts neietekmē pašvaldības budžeta līdzekļus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I. Silicka

15.04.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.