Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas informācija

Rīgā 2021. gada 12. aprīlī

Par lietas Nr. 2021-12-03 ierosināšanu

2021. gada 12. aprīlī Satversmes tiesas 2. kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2021. gada 17. martā saņemto Administratīvās rajona tiesas pieteikumu, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr. 2021-12-03 "Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam".

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Rīgas dome - uzaicināta līdz 2021. gada 14. jūnijam iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Satversmes tiesas kancelejas vadītāja G. Barkāne