Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 90., 113., 231. nr.; 2018, 84., 196. nr.; 2019, 91., 259.A nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91elektroskrejritenis - ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, kuram nav pedāļu un kurš paredzēts vienam cilvēkam un aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu;";

papildināt pantu ar 10.2 un 10.3 punktu šādā redakcijā:

"102) maināma velkama iekārta - jebkurš transportlīdzeklis, kurš ir konstruēts tā, lai to vilktu traktortehnika, kas maina vai papildina tā funkcionālās iespējas, kurš aprīkots ar darbarīku vai konstruēts materiālu pārstrādei, kuram var būt kravas platforma, kas konstruēta un izgatavota tā, lai noturētu visus minētajiem mērķiem vajadzīgos mehānismus un ierīces un uz laiku glabātu visus materiālus, kas ražoti vai vajadzīgi darba laikā, un kura tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas attiecība pret pašmasu ir mazāka par 3,0;

103) maināms tehnoloģiskais agregāts - traktortehnikas maināmā mašīniekārta (mašīnu, ierīču apvienojums), transportlīdzekļa sastāvdaļa, ko pilnībā paceļ no zemes virsmas vai kas nevar pagriezties ap savu vertikālo asi, kad tā ar traktortehnikas palīdzību tiek pārvietota, īslaicīgi piedaloties ceļu satiksmē;";

izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (tai skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļus un elektroskrejriteņus;

12) mopēds - šā panta 12.1, 12.2 vai 12.3 punktā minētais mehāniskais transportlīdzeklis;";

papildināt pantu ar 12.1, 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:

"121divriteņu mopēds - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura motora maksimālā jauda nepārsniedz 4 kilovatus, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, bet nepārsniedz 45 kilometrus stundā, un, ja minētais transportlīdzeklis aprīkots ar dzirksteļaizdedzes tipa motoru, tā motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus;

122trīsriteņu mopēds - trīsriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura pašmasa bez vadītāja nepārsniedz 270 kilogramus, kuram ir ne vairāk kā divas sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), kura motora maksimālā jauda nepārsniedz 4 kilovatus, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, bet nepārsniedz 45 kilometrus stundā, un, ja minētais transportlīdzeklis aprīkots ar dzirksteļaizdedzes tipa motoru, tā motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus vai, ja minētais transportlīdzeklis aprīkots ar kompresijaizdedzes tipa motoru, tā motora darba tilpums nepārsniedz 500 kubikcentimetrus;

123četrriteņu mopēds - četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura pašmasa bez vadītāja nepārsniedz 425 kilogramus, kuram ir ne vairāk kā divas sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), kura motora maksimālā jauda nepārsniedz 4 kilovatus (transportlīdzeklim ar slēgta tipa vadītāja un pasažiera nodalījumu - 6 kilovatus), kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, bet nepārsniedz 45 kilometrus stundā, un, ja minētais transportlīdzeklis aprīkots ar dzirksteļaizdedzes tipa motoru, tā motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus vai, ja minētais transportlīdzeklis aprīkots ar kompresijaizdedzes tipa motoru, tā motora darba tilpums nepārsniedz 500 kubikcentimetrus;";

izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13) motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis (ar blakusvāģi vai bez tā), kas nav klasificējams kā mopēds. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;";

izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23) transportlīdzeklis - ierīce, kuras konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 6 kilometrus stundā un kura pēc savas konstrukcijas paredzēta izmantošanai ceļu satiksmē ar motora palīdzību vai bez motora;";

izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30) tricikls - trīsriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar simetriski izvietotiem riteņiem, kas nav klasificējams kā mopēds. Tricikla pašmasa bez vadītāja nepārsniedz 1000 kilogramus;";

papildināt pantu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"301kvadricikls - četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar simetriski izvietotiem riteņiem, kas nav klasificējams kā mopēds. Kvadricikla pašmasa bez vadītāja nepārsniedz 450 kilogramus (600 kilogramus, ja tas paredzēts kravu pārvadāšanai);";

izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32) velosipēds - transportlīdzeklis, kas tiek darbināts ar cilvēka muskuļu spēku, izmantojot pedāļus vai rokturus. Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura galvenā funkcija ir palīdzēt mīt pedāļus vai griezt rokturus, kura jauda nepārsniedz 1 kilovatu un kurš atslēdzas, kad transportlīdzeklis sasniedz ātrumu 25 kilometri stundā vai kad velosipēda vadītājs pārstāj mīt pedāļus vai griezt rokturus;".

2. Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot:

1) reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāti piemērojamo standartu un normatīvu prasībām, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

2) velosipēdus un elektroskrejriteņus."

3. Izteikt 10.2 pantu šādā redakcijā:

"10.2 pants. Velosipēdu un elektroskrejriteņu reģistrācija

(1) Velosipēdu un elektroskrejriteņu reģistrācija ir brīvprātīga, un ceļu satiksmē atļauts piedalīties arī ar nereģistrētiem velosipēdiem un elektroskrejriteņiem.

(2) Velosipēdu un elektroskrejriteņu reģistrāciju veic Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(3) Attiecībā uz velosipēdiem un elektroskrejriteņiem nav piemērojams tiesiskais regulējums, kas noteikts šā likuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 15.1 un 16. pantā.

(4) Kārtību, kādā notiek velosipēdu un elektroskrejriteņu reģistrācija un reģistrācijas anulēšana, nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt likumu ar 10.3 pantu šādā redakcijā:

"10.3 pants. Traktortehnikas maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu reģistrācija

(1) Traktortehnikas maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu reģistrācija ir brīvprātīga, un ceļu satiksmē atļauts piedalīties arī ar nereģistrētu traktortehnikas maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu.

(2) Traktortehnikas maināmās velkamās iekārtas un maināmos tehnoloģiskos agregātus reģistrē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.

(3) Attiecībā uz traktortehnikas maināmajām velkamajām iekārtām un maināmajiem tehnoloģiskajiem agregātiem nav piemērojams tiesiskais regulējums, kas noteikts šā likuma 9., 10., 13., 15., 15.1 un 16. pantā.

(4) Kārtību, kādā reģistrē un noņem no uzskaites traktortehnikas maināmās velkamās iekārtas un maināmos tehnoloģiskos agregātus, nosaka Ministru kabinets."

5. Izteikt 12. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Dokumentus neiesniedz, ja atsavinātājs transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā ir izdarījis atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam."

6. Papildināt 16. panta 6.2 daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) transportlīdzekļiem, kurus tirdzniecības uzņēmums (komersants) aprīkojis ar tirdzniecības numura zīmēm un izmanto ceļu satiksmē normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tirdzniecību noteiktajā kārtībā."

7. 22. pantā:

papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc vārdiem "citā Eiropas Savienības dalībvalstī" ar vārdiem "Apvienotajā Karalistē";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ar transportlīdzekļu vadītāju, tai skaitā traktortehnikas vadītāju, teorētisko un transportlīdzekļa vadīšanas apmācību ir tiesības nodarboties komersantam vai izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīgā apmācības programma. Individuāli apmācīt personu vadīt transportlīdzekli, neveicot komercdarbību, atļauts transportlīdzekļu vadītājiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem vismaz trīs gadus ir tiesības vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus, un tikai ar AM, A1, A2, A, B1, B, BE un traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstošiem transportlīdzekļiem."

8. Izteikt 23. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) B1 - kvadricikli, kuru jauda nepārsniedz 15 kilovatus;".

9. 24. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) 18 gadus - A2, B, BE, C1 un C1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai un Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā minētajā gadījumā - arī C un CE kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;";

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) 20 gadus - Autopārvadājumu likuma 30.1 panta 2.1 daļā minētajā gadījumā - D un DE kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem atļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, velosipēda vadīšanai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas. Piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu pilngadīgas personas pavadībā pa ietvēm, velosipēdu ceļiem un citām vietām ceļu satiksmē, kur atļauta tikai velosipēdu un gājēju kustība, bērniem atļauts neatkarīgi no to vecuma, bet pa brauktuvi - no septiņu gadu vecuma. Dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās, kur nebrauc mehāniskie transportlīdzekļi, bērniem neatkarīgi no to vecuma piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni personai, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu, ir aizliegts. Piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni personai vecumā no 14 līdz 17 gadiem atļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, elektroskrejriteņa vadīšanai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas."

10. Izteikt 25. panta 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Mopēda vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajiem dokumentiem un jāievēro šā panta pirmās daļas 1. un 2. punkta nosacījumi. Tramvaja, trolejbusa vai speciālās militārās tehnikas vadītājam, kā arī nepilngadīgam velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajam dokumentam."

11. Izteikt 28. panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) velosipēda, elektroskrejriteņa vai mopēda vadītājam alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;".

12. 43.7 pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts policija, lai veiktu pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, nodrošina šim nolūkam paredzētu tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to darbību. Valsts policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju vai valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītāju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija vai valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītājs nodrošina minēto tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli.

(2) Valsts policija, lai piemērotu administratīvos sodus par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no tehniskiem līdzekļiem. Valsts policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā pieņem un apstrādā informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no Valsts policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītāja uzstādītajiem tehniskiem līdzekļiem, un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas šo lēmumu nosūta Administratīvās atbildības likuma 162. panta pirmajā daļā minētajai personai, kā arī veic atsevišķas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības, kas saistītas ar piemēroto naudas sodu izpildi.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izdevumus, kas rodas valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītājam saistībā ar šā panta pirmajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, sedz no attiecīgā valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītāja rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem.

(5) Prasības un kārtību šā panta pirmajā daļā minēto tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nosaka Ministru kabinets."

13. 47. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes izsniegta vadītāja apliecība;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas Latvijā no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, noteiktā kārtībā jāapmaina transportlīdzekļa vadītāja apliecība, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes izsniegtu vadītāja apliecību, kā arī personas, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas."

14. Aizstāt visā IX nodaļā vārdus "velosipēda vadītājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

15. 51. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecības vai personu apliecinoša dokumenta atbilstoši šā likuma 25. panta pirmās daļas 1. punktam;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu, izņemot šā likuma 25. panta pirmās daļas 2. punktā minēto gadījumu;

3) dokumenta par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīmes) vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektroniski noformētas vienas dienas atļaujas piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

4) citu transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;

5) dokumentu, kas nepieciešami, pārvadājot lielgabarīta vai smagsvara kravu;

6) braukšanas mācību instruktora apliecības vai braukšanas mācību atļaujas (mācību braukšanas gadījumā), -

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību apmērā.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav noteiktā kārtībā iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 18. pantu, pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, -

piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit sešām līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (piemēram, vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai);

3) apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

4) braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa un triciklu vai kvadriciklu uz aizmugurējiem riteņiem pa ceļiem vai citām vietām, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

5) apzināta strauja bremzēšana, kas rada ceļu satiksmei bīstamu situāciju, ja saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem šāda bremzēšana nav nepieciešama ceļu satiksmes drošībai, -

piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām."

16. Papildināt 53. panta divpadsmito daļu pēc vārda "nenodrošināšanu" ar vārdiem "uzsākot braukšanu vai".

17. 57. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu, -

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.

(2) Par apstāšanos:

1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

4) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

5) krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā;

6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

8) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

10) tuneļos -

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;

7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās tuvāk par 50 metriem no tās -

piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

(5) Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

7) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

11) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

12) 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi;

13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu;

14) tuneļos -

piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā neatbilstoši prasībām, kuras noteiktas ar attiecīgām papildzīmēm (izņemot 844. un 851. papildzīmi) vai ceļa apzīmējumiem (izņemot 942. ceļa apzīmējumu), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā."

18. Izteikt 61. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests;

2) luksoforā deg aizlieguma signāls, -

piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām."

19. Izteikt 79. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par tādu bērnu pārvadāšanu, kuru augums nepārsniedz 150 cm, ja:

1) bērns atrodas vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kas nav aprīkots ar drošības jostu;

2) transportlīdzeklī, kas aprīkots ar drošības jostām, bērns neatrodas viņa vecumam un svaram piemērotā bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, kas uzstādīts atbilstoši tā izgatavotāja norādījumiem, un nav piesprādzēts ar drošības jostu;

3) bērns tiek pārvadāts ar divriteņu mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu vai sniega motociklu, izņemot gadījumu, kad bērns var noturēt līdzsvaru un aizsniegt kāju atbalstus vai sēž viņa vecumam un svaram atbilstošā sēdeklītī, -

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā."

20. Izslēgt 83. panta ceturtajā daļā vārdus "un astotajā".

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 49., 50. un 51. punktu šādā redakcijā:

"49. Šā likuma 10.3 pants stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. jūnijam izdod 10.3 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

50. Šā likuma grozījums par 12. panta pirmās daļas otrā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

51. Šā likuma 43.7 panta piektā daļa stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. aprīlī

20.04.2021