Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Dobelē 2021. gada 25. februārī

Grozījumi Dobeles novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 43/2) (prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā" šādus grozījumus:

1. Papildināt izdošanas tiesisko pamatojumu ar norādi uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu.

2. Aizstāt 2.1. apakšpunktā skaitli un vārdus "70 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas" ar skaitli un vārdu "350 euro".

3. Aizstāt 2.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "70 procenti no šo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktā ienākuma sliekšņa" ar skaitli un vārdu "245 euro".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

 

Saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Dobeles novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku kā 33. panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni - 272 euro pirmajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestā daļa noteic, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašvaldības domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu. Līdz ar to precizējami pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 18 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums tiek papildināts ar atsauci uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu un precizēti noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunkti atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma prasībām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

31.03.2021