Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 30

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 14, 40. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt 15. punktu ar 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"."

2. Papildināt 49.7. apakšpunktu aiz vārdiem "Finanšu departamentā" ar vārdiem "un Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"".

3. Izdarīt atbilstošus labojumus 2. pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 30 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Pašvaldības nolikums) tiek izdarīti šādi grozījumi:

1) ar jaunu apakšpunktu papildināts Pašvaldības nolikuma punkts, kurā uzskaitītas Rīgas pašvaldības aģentūras, norādot, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā ir izveidota Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra";

2) papildināts Pašvaldības nolikuma punkts, kurā noteikta Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas kompetence, nosakot, ka minētā komiteja īsteno kontoli Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Pašvaldības nolikumā ietverto Rīgas pilsētas pašvaldībā izveidoto Rīgas pašvaldības aģentūru uzskaitījumu papildinātu ar Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra", kā arī noteiktu, ka kontroli minētajā aģentūrā īsteno Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas domes 2021. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu" 15. punktā noteikts, ka pamatbudžeta programmā 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" tiek nodrošināta nepārtraukta nodibinājumam "Rīgas Tūrisma attīstības birojs" deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana. Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu, saimnieciskā gada laikā apstiprina programmas 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" galveno budžeta izpildītāju.

Ar Rīgas domes lēmumu "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" izveidošanu" noteikts, ka Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" tiek apstiprināta par programmas 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" galveno budžeta izpildītāju. Ņemot vērā minēto, saistošie noteikumi neietekmē Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

26.03.2021