Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 16

Jūrmalā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 3, 33. p.)

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu
" 28. un 45. punktu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 246) šādu grozījumu:

Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" organizē afišu izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un afišu stendiem."

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos [..] par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās. Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. punktam pašvaldība ir tiesīga savā administratīvajā teritorijā izvietot afišu stabus un stendus. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību. Konkrētajā gadījumā nepieciešams grozīt kārtību kādā tiek organizēta afišu izvietošana uz pašvaldībai piederošām pludmales pārģērbšanās kabīņu reklāmas plaknēm.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Jūrmalas pilsētas dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 637 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 10. aprīļa lēmumā Nr. 170 "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"", ar kuru no 2014. gada 30. septembra līguma Nr. 1.2-16/1253 par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" 1.1. punktā minētās nodotās kustamās mantas sastāva tika izslēgtas pilsētas pludmales pārģērbšanās kabīnes.

Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā", un izteikt saistošo noteikumu 32. punktu jaunā redakcijā, no kuras ir svītrota teikuma daļa, ka "SIA "Dzintaru koncertzāle" organizē afišu izvietošanu uz "pašvaldībai piederošām pludmales pārģērbšanās kabīņu reklāmas plaknēm".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

26.03.2021