Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2021

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2021. gada 17. februārī

Grozījums Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5/2017 "Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
17.02.2021. lēmumu Nr. 64 (prot. Nr. 3, 3. p.)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

Izdarīt Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5/2017 "Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" šādu grozījumu:

Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017
"Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei"

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTA DETALIZĒTS ATŠIFRĒJUMS PA IZDEVUMU POZĪCIJĀM
(PĒC NAUDAS PLŪSMAS 2020. GADĀ)

Ekonomiskās klasifikācijas kods Izdevumi Izdevumi Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs gadā (EUR)
1000 Atlīdzība 759477.28
1100 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 594010.24
1200 Darba devēja VSAOI (izņem VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 165467.04
2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 164962.56
2100 KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI 1305.25
2110 IEKŠZEMES KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI 1305.25
2200 PAKALPOJUMI 109477.09
2210 PASTA, TELEFONA UN CITI SAKARU PAKALPOJUMI 1751.06
2220 KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 59066.03
2230 ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI UN AR IESTĀDES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI 8400.47
2240 REMONTDARBI UN UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI 36975.66
2250 INFOMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PAKALPOJUMI 3243.67
2260 ĪRE UN NOMA 40.20
2300 KRĀJUMI, MATERIĀLI, PRECES UN INVENTĀRS 54180.22
2310 BIROJA PRECES UN INVENTĀRS 23490.11
2320 KURINĀMAIS UN ENERĢĒTISKIE MATERIĀLI 3021.94
2340 ZĀLES, ĶIMIKĀLIJAS, LABORATORIJAS PRECES, U.C. 73.50
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 16368.90
2360 PAŠVALDĪBAS APRŪPĒ UN APGĀDĒ ESOŠO PERSONU UZTURĒŠANA (izņemot EKK 2363) 2712.07
2370 MĀCĪBU LĪDZEKĻI UN MATERIĀLI (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 8513.70
2400 IZDEVUMI PERIODIKAS IEGĀDEI 0.00
P KOPĀ PAŠVALDĪBAS LĪDZEKĻI 924439.84
K KOPĒJAIS PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS 88854.44
  KOPĒJIE IZDEVUMI 1013294.28
M VALSTS MĒRĶDOTĀCIJA PEDAGOGU ATALGOJUMAM UN MĀCĪBU LĪDZEKĻIEM 195621.00
B1 IZGLĪTOJAMO SKAITS NO PUSOTRA LĪDZ ČETRU GADU VECUMAM 1. SEPTEMBRĪ 2020.GADĀ 220
B2 IZGLĪTOJAMO SKAITS OBLIGĀTĀ SAGATAVOŠANAS VECUMĀ 1. SEPTEMBRĪ 2020. GADĀ 132
B KOPĒJAIS BĒRNU SKAITS PAŠVALDĪBAS PII 01.09.2020. 352
L KOPĒJIE PII IZDEVUMI 1208915.28
  IZMAKSAS VIENAM IZGLĪTOJAMAM NO PUSOTRA LĪDZ ČETRU GADU VECUMAM 286.20
  IZMAKSAS VIENAM IZGLĪTOJAMAM OBLIGĀTĀ SAGATAVOŠANAS VECUMĀ 162.70

Burtnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks J. Leitis

 

Paskaidrojuma raksts
Burtnieku novada pašvaldības 2021. gada 17. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021 "Grozījums Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5/2017 "Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 709) 6. punkts nosaka, ka Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā. Saskaņā ar Ministra kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 787 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 787) 7.1 punktu pašvaldība, nosakot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs, atsevišķi aprēķina izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017 ir pievienots pielikums par Pašvaldības atbalsta vidējo izmaksu aprēķinu vienam izglītojamam mēnesī pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmās pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 2019. gadā.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 709, MK noteikumiem Nr. 787 un ņemot vērā faktu, ka ir iestājies jaunais budžeta gads, ir izstrādāti grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 5/2017.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 5/2017 tiek noteikts konkrēts Pašvaldības atbalsta apmērs 2019. gadā, kas aprēķināts atsevišķi par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ņemot vērā Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksas budžeta gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības atbalsta piešķiršana, ņemot vērā Pašvaldības provizoriskos rādītājus par vienam bērnam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei un MK noteikumos Nr. 709 noteikto metodiku, radīs papildu izmaksas Pašvaldības budžetam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības programmas ieguves nodrošināšanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumi izpildi nodrošinās Burtnieku novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Burtnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks J. Leitis

18.03.2021