Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Gulbenē 2015. gada 8. oktobrī (prot. Nr. 23, 10. §)

Grozījumi Gulbenes novada 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

GROZĪT Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums" 11.5. punktu, skaitli "11" aizstājot ar skaitli "12".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Gulbenes novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts atbilstoši Gulbenes novada domes pieņemtajiem lēmumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Gulbenes novada domes Civilās aizsardzības komisijas skaitliskais sastāvs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada domes deputāti.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā grozījumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta tādēļ, ka saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības tiesības.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komiteju sēdēs publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

09.10.2015