Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Gulbenē 2014. gada 27. novembrī (prot. Nr. 23, 26. §)

Grozījumi Gulbenes novada 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. IZTEIKT 5.50. apakšpunktu šādā redakcijā: "Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais"".

2. PAPILDINĀT ar 11.19. apakšpunktu šādā redakcijā: "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.".

3. PAPILDINĀT ar 11.20. apakšpunktu šādā redakcijā "Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

 

Gulbenes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 5.50. apakšpunktā un papildināt ar jauniem 11.19. un 11.20. apakšpunktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar Saistošajiem noteikumiem tiek papildināts komisiju saraksts ar Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju un Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisiju. Mainīts iestādes nosaukums un atrašanās vieta no Jaungulbenes sociālās aprūpes centrs (Jaungulbenes pagastā) uz Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais" (Līgo pagastā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

29.11.2014