Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 152

Rīgā 2020. gada 15. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 38 3. p.)
Normatīvie noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
34.1 panta septiņpadsmito daļu, 71.3 panta otro,
devīto un divpadsmito daļu un 71.4 panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta pirmās daļas 3. punktā norādītās informācijas, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds plāno sniegt to ieguldītājiem par ierosināto apvienošanu, detalizētu saturu, formātu un kārtību, kādā tā ir sniedzama;

1.2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta pirmajā daļā norādītās vienošanās un iekšējo noteikumu par galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanas nosacījumiem saturu;

1.3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta septītajā daļā norādītās atļaujas saņemšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) iesniedzamās informācijas saturu;

1.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta vienpadsmitajā daļā norādītās atļaujas saņemšanai Komisijai iesniedzamās informācijas saturu;

1.5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta pirmajā daļā norādītās vienošanās par informācijas apmaiņu saturu;

1.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta septītajā daļā norādītās vienošanās par informācijas apmaiņu saturu;

1.7. citās dalībvalstīs reģistrēto (dibināto) atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā.

2. Šo noteikumu 1., 2. un 3. nodaļa ir saistoša Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un tādām citās dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras sniedz fondu pārvaldes pakalpojumus Latvijā, kā arī kredītiestādēm, kuras veic Latvijā reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu turētājbankas funkcijas, ciktāl noteikumi ir attiecināmi uz to darbību.

3. Šo noteikumu 4. nodaļa ir saistoša ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic citā dalībvalstī reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana (rebalancing of the portfolio) – būtisku izmaiņu izdarīšana fonda ieguldījumu portfeļa sastāvā;

4.2. fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana – pasākumu kopums, kas ietver ieguldījumu fonda vai apakšfonda ieguldījumu apliecību iegādes piedāvājumu, reklamējot attiecīgo fondu, ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot par iespējām veikt ieguldījumus, vai minēto apliecību pārdošana;

4.3. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma un Komisijas normatīvo noteikumu par ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanu terminu lietojumam.

2. Fondu apvienošana
2.1. Ieguldītājiem paredzētās informācijas saturs

5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta pirmās daļas 3. punktā norādīto informāciju, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds plāno sniegt to ieguldītājiem par ierosināto apvienošanu, (tālāk tekstā – informācija par apvienošanu) sagatavo konspektīvā veidā un vienkāršā valodā, lai fonda ieguldītāji varētu izvērtēt apvienošanas ietekmi uz savu ieguldījumu.

6. Ierosinātas pārrobežu apvienošanas gadījumā pievienojamais fonds un iegūstošais fonds informācijā par apvienošanu papildus norāda tos nosacījumus, kas ir atšķirīgi no otrā dalībvalstī noteiktajiem nosacījumiem.

7. Sagatavojot pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju par apvienošanu, sabiedrība ņem vērā nosacījumu, ka šiem fonda ieguldītājiem nav iepriekšēju zināšanu par iegūstošā fonda darbības noteikumiem. Pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzētajā informācijā par apvienošanu īpaša uzmanība tiek vērsta uz iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, uzsverot, ka pirms lēmuma pieņemšanas vēlams ar to iepazīties.

8. Sagatavojot iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju par apvienošanu, sabiedrība norāda apvienošanas nosacījumus un tās iespējamo ietekmi uz iegūstošā fonda darbību.

9. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta trešās daļas 2. punktā norādītajā informācijā, ko sniedz pievienojamā fonda ieguldītājiem, iekļauj:

9.1. detalizētu informāciju par izmaiņām pievienojamā fonda ieguldītāju tiesībās pirms un pēc ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās;

9.2. ja pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā ir norādīti dažādi sintētiskie rādītāji vai arī pievienotajā aprakstā ir noteikti dažādi būtiskie riski, šo atšķirību salīdzinājumu;

9.3. apvienošanā iesaistīto fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā norādīto maksu salīdzinājumu;

9.4. ja pievienojamā fonda noteikumi paredz ar ienesīgumu saistītu maksu (performance-related fee), paskaidrojumu, kā minētā maksa tiks piemērota līdz apvienošanas spēkā stāšanās dienai;

9.5. ja iegūstošā fonda noteikumi paredz ar ienesīgumu saistītu maksu, informāciju par minētās maksas turpmāko piemērošanu un to, kā tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret pievienojamā fonda ieguldītājiem;

9.6. informāciju par to, vai pirms apvienošanas spēkā stāšanās tiks veikta pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana.

10. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta trešās daļas 2. punktā norādītajā informācijā, kas tiks sniegta iegūstošā fonda ieguldītājiem, norāda ierosinātās apvienošanas ietekmes uz iegūstošā fonda ieguldījumu portfeli izvērtējumu, kā arī informāciju par to, vai iegūstošā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana tiks veikta pirms vai pēc apvienošanas spēkā stāšanās.

11. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta trešās daļas 3. punktā norādītajā informācijā iekļauj:

11.1. aprakstu par apvienošanā iesaistīto fondu uzkrāto ienākumu izlietojumu;

11.2. norādi par to, kur ir pieejams Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta devītajā daļā minētais ziņojums.

12. Ja ierosinātās apvienošanas noteikumi paredz fonda ieguldītājiem tiesības uz skaidras naudas maksājumu, pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzētajā informācijā par apvienošanu iekļauj norādi par fonda ieguldītāju tiesībām saņemt šo maksājumu, kā arī par to, kad tiks noteikta neto aktīvu vērtība naudas maksājumiem un kā pievienojamā fonda ieguldītāji varēs saņemt šo maksājumu.

13. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34.1 panta trešās daļas 4. punktā norādītajā informācijā iekļauj:

13.1. informāciju par plānotajiem pārtraukumiem apvienošanā iesaistīto fondu ieguldījumu apliecību pārdošanā, atpakaļpirkšanā vai atpakaļpieņemšanā;

13.2. informāciju par ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās termiņiem.

14. Pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzētajā informācijā par apvienošanu iekļauj šādas ziņas:

14.1. termiņu, kurā fonda ieguldītāji varēs pieprasīt pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;

14.2. termiņu, kurā tiem pievienojamā fonda ieguldītājiem, kas neizmanto savas tiesības saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34. panta desmito daļu, tiks nodrošināta iespēja izmantot šīs tiesības kā iegūstošā fonda ieguldītājiem.

15. Ja informācijā par apvienošanu kopsavilkums par apvienošanas procesa galvenajiem jautājumiem tiek sniegts minētā dokumenta sākumā, tad kopsavilkumā norāda atsauci uz tām informācijas dokumenta daļām, kurās ir sniegta plašāka informācija.

16. Pievienojamā fonda ieguldītājiem vienlaikus ar informāciju par apvienošanu tiek nosūtīta arī iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija. Iegūstošā fonda ieguldītājiem norādītā ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek nosūtīta tikai gadījumā, ja ierosinātās apvienošanas rezultātā tajā ir izdarīti grozījumi.

17. Laika periodā no dienas, kad apvienošanā iesaistīto fondu ieguldītājiem tika nosūtīta informācija par apvienošanu, līdz ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās dienai personām, kas iegādājas iegūstošā fonda vai pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības vai pieprasa šo fondu prospektu, pārvaldes nolikumu vai ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, papildus izsniedz informāciju par apvienošanu un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju.

2.2. Ieguldītājiem paredzētās informācijas sniegšanas kārtība

18. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju par apvienošanu sniedz papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

19. Ja informācija visiem vai atsevišķiem fonda ieguldītājiem tiek nodrošināta, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīra formas, ievēro šādus noteikumus:

19.1. informācijas sniegšana ir piemērota apstākļiem, kuros notiek vai notiks darījums starp fonda ieguldītājiem un fondu pārvaldošo sabiedrību;

19.2. fonda ieguldītājam, kuram tiks sniegta informācija, ir piedāvāta iespēja izvēlēties, vai viņš vēlas saņemt informāciju papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, un viņš ir īpaši norādījis, ka vēlas saņemt informāciju, izmantojot tieši šādu citu pastāvīgu informācijas nesēju.

20. Šo noteikumu 19.1. un 19.2. punkta izpratnē informācijas sniegšana, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīra formas, ir piemērota apstākļiem, kuros notiek vai notiks darījums starp fonda ieguldītājiem un attiecīgo fondu pārvaldošo sabiedrību, ja ir pierādījumi, ka attiecīgajam fonda ieguldītājam ir pieejams internets. Par šādu pierādījumu tiek uzskatīta e-pasta adrese, kuru šādu darījumu veikšanas nolūkā sniedzis fonda ieguldītājs.

3. Galvenās un pakārtotās struktūras darījumi
3.1. Vienošanās saturs
3.1.1. Vispārīgie darījumu noteikumi

21. Vienošanās par galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanas nosacījumiem, kas norādīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta pirmajā daļā, (tālāk tekstā – vienošanās) tekstā attiecībā uz vispārīgajiem darījumu noteikumiem iekļauj:

21.1. informāciju par fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un ieguldījumu apliecību cenas publicēšanas biežumu un termiņiem;

21.2. informāciju par pakārtotā fonda darījumu rīkojumu iesniegšanas kārtību un vajadzības gadījumā darījuma izpildē iesaistīto trešo personu pienākumiem;

21.3. ja viena vai abu fondu ieguldījumu apliecības ir iekļautas fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgotas regulētā tirgū, nosacījumus, kas nepieciešami šādas tirdzniecības nodrošināšanai;

21.4. ja nepieciešams, citus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta piektās daļas prasībām;

21.5. ja pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtība ir noteikta dažādās valūtās, valūtas konvertācijas kārtību darījumu rīkojumu izpildes procesā;

21.6. norēķinu kārtību un maksājumu noteikumus, kas saistīti ar galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaļpirkšanu. Ja puses par to ir vienojušās, norāda, kādos termiņos galvenais fonds var izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, nododot attiecīgos aktīvus pakārtotajam fondam, īpaši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta septītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos;

21.7. procedūru, kas nodrošina fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību atbilstošu izskatīšanu;

21.8. ja galvenā fonda pārvaldes nolikums vai prospekts dod tiesības vai pilnvaras attiecībā uz galvenā fonda ieguldītājiem un galvenais fonds izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daļu attiecībā uz pakārtoto fondu, norāda nosacījumus, kā tas tiks izmantots.

3.1.2. Informācijas pieejamība

22. Vienošanās tekstā attiecībā uz informācijas pieejamību iekļauj:

22.1. informāciju par to, kā un kad galvenais fonds iesniedz pakārtotajam fondam galvenā fonda pārvaldes nolikumu, prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un minēto dokumentu grozījumus;

22.2. informāciju par to, kā un kad galvenais fonds informē pakārtoto fondu par galvenā fonda ieguldījumu pārvaldīšanas vai risku kontroles funkcijas deleģēšanu citai personai;

22.3. ja nepieciešams, informāciju par to, kā un kad galvenais fonds iesniedz pakārtotajam fondam galveno fondu pārvaldošās sabiedrības iekšējās kontroles procedūras, piemēram, par risku pārvaldīšanas procesu, un tā darbības atbilstības ziņojumu;

22.4. norādi, kādu informāciju galvenais fonds paziņo pakārtotajam fondam par galvenā fonda darbību regulējošo normatīvo aktu, pārvaldes nolikuma un vienošanās pārkāpumiem, kā arī šādas informācijas paziņošanas veidu un termiņu;

22.5. ja riska ierobežošanas nolūkā pakārtotais fonds veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, informāciju par to, kā un kad galvenais fonds sniegs pakārtotajam fondam informāciju par savu kopējo risku, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, lai pakārtotais fonds varētu aprēķināt savu kopējo risku atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.1 panta otrajā daļā noteiktajam;

22.6. norādi par to, ka galvenais fonds informē pakārtoto fondu par jebkuru citu vienošanos, kas noslēgta ar trešajām personām par informācijas apmaiņu, un nepieciešamības gadījumā – kā un kad galvenais fonds informē pakārtoto fondu par šādas vienošanās saturu.

3.1.3. Pakārtotā fonda veiktie ieguldījumi un to izņemšana

23. Vienošanās tekstā attiecībā uz pakārtotā fonda ieguldījumiem galvenā fonda ieguldījumu apliecībās un šo ieguldījumu izņemšanu iekļauj:

23.1. galvenā fonda apliecību klases, kuras ir pieejamas pakārtotajam fondam ieguldījumu veikšanai;

23.2. informāciju par maksājumiem un izdevumiem, kas jāsedz pakārtotajam fondam, un sīkāku informāciju par jebkādu maksu vai izmaksu atlaidi vai abpusēju maksām piešķirtu atlaidi (retrocession of charges);

23.3. ja nepieciešams, kārtību, kādā pakārtotā fonda attiecīgie aktīvi sākotnēji vai turpmāk var tikt nodoti galvenajam fondam.

3.1.4. Pasākumi, kas ietekmē darījumu noteikumus

24. Vienošanās tekstā attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē darījumu noteikumus, iekļauj:

24.1. kārtību un termiņus, kādos tiks paziņots par galvenā fonda un pakārtotā fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas pagaidu pārtraukšanu un atjaunošanu;

24.2. kārtību, kā tiek paziņots par kļūdām galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtības aprēķinos, kā arī minēto kļūdu novēršanas kārtību.

3.1.5. Fondu pārskatu sagatavošana

25. Vienošanās tekstā attiecībā uz fondu pārskatu sagatavošanu iekļauj:

25.1. ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir vienāds pārskata gads, pārskatu sagatavošanas saskaņošanas kārtību;

25.2. ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšķirīgs pārskata gads, kārtību, kādā pakārtotais fonds var iegūt visu nepieciešamo informāciju no galvenā fonda, lai tas varētu savlaicīgi sagatavot savus periodiskos pārskatus, vienlaikus nodrošinot, ka galvenā fonda zvērināts revidents var sagatavot revīzijas ziņojumu pakārtotā fonda pārskata gada pēdējā dienā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta astotajai daļai.

3.1.6. Izmaiņas vispārīgajos darījumu noteikumos

26. Vienošanās tekstā attiecībā uz izmaiņām vispārīgajos darījumu noteikumos iekļauj kārtību un termiņus:

26.1. kādos galvenais fonds ziņo par grozījumiem galvenā fonda pārvaldes nolikumā, prospektā vai ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, ja šāda paziņošanas kārtība atšķiras no galvenā fonda pārvaldes nolikumā vai prospektā noteiktās kārtības;

26.2. kādos galvenais fonds paziņo par plānotu vai ierosinātu likvidāciju, apvienošanu vai sadalīšanu;

26.3. kādos fondi paziņo viens otram par plānoto vai esošo neatbilstību prasībām, lai darbotos attiecīgi kā pakārtotais fonds vai galvenais fonds;

26.4. kādos fondi paziņo viens otram par plānoto fondu pārvaldošās sabiedrības, turētājbankas, zvērināta revidenta vai trešās personas, kas ir pilnvarota veikt fonda ieguldījumu vai riska pārvaldīšanas funkcijas, maiņu;

26.5. kādos galvenais fonds sniedz paziņojumus par citām izmaiņām vispārīgajos darījumu noteikumos.

3.2. Iekšējo noteikumu saturs
3.2.1. Vispārīgie darījumu noteikumi

27. Iekšējos noteikumos par pakārtotā fonda un galvenā fonda darbības nosacījumiem, kas norādīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta pirmajā daļā, (tālāk tekstā – iekšējie noteikumi) attiecībā uz vispārīgajiem darījumu noteikumiem iekļauj vismaz:

27.1. informāciju par fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un ieguldījumu apliecību cenas publicēšanas biežumu un termiņiem;

27.2. pakārtotā fonda darījumu rīkojumu iesniegšanas kārtību un vajadzības gadījumā darījuma izpildē iesaistīto trešo personu pienākumus;

27.3. ja viena vai abu fondu ieguldījumu apliecības ir iekļautas fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgotas regulētā tirgū, nosacījumus, kas nepieciešami šādas tirdzniecības nodrošināšanai;

27.4. citus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta piektās daļas prasībām;

27.5. ja pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtība ir noteikta dažādās valūtās, valūtas konvertācijas kārtību darījumu rīkojumu izpildes procesā;

27.6. norēķinu kārtību un maksājumu noteikumus, kas saistīti ar galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaļpirkšanu. Ja puses par to ir vienojušās, norāda, kādos termiņos galvenais fonds var izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, nododot attiecīgos aktīvus pakārtotajam fondam, īpaši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta septītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos;

27.7. ja galvenā fonda pārvaldes nolikums vai prospekts dod tiesības vai pilnvaras attiecībā uz galvenā fonda ieguldītājiem un galvenais fonds izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daļu attiecībā uz pakārtoto fondu, norāda nosacījumus, kā tas tiks izmantots.

3.2.2. Interešu konflikti

28. Iekšējos noteikumos attiecībā uz interešu konfliktiem iekļauj nosacījumus, kas mazina iespēju rasties interešu konfliktam starp pakārtoto fondu un galveno fondu vai starp pakārtoto fondu un citiem galvenā fonda ieguldītājiem, ciktāl tos neregulē sabiedrības atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta un 14. panta prasībām izstrādātā interešu konfliktu novēršanas politika.

3.2.3. Pakārtotā fonda veiktie ieguldījumi un to izņemšana

29. Iekšējos noteikumos attiecībā uz pakārtotā fonda veiktajiem ieguldījumiem un to izņemšanu iekļauj vismaz:

29.1. galvenā fonda apliecību klases, kuras ir pieejamas pakārtotajam fondam ieguldījumu veikšanai;

29.2. maksājumus un izdevumus, kas jāsedz pakārtotajam fondam, un sīkāku informāciju par jebkādu maksu vai izmaksu atlaidi vai abpusēju maksām piešķirtu atlaidi;

29.3. ja nepieciešams, kārtību, kādā pakārtotā fonda attiecīgie aktīvi sākotnēji vai turpmāk var tikt nodoti galvenajam fondam.

3.2.4. Pasākumi, kas ietekmē darījumu noteikumus

30. Iekšējos noteikumos attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē darījumu noteikumus, iekļauj šādus nosacījumus:

30.1. kārtību un termiņus, kādos tiks paziņots par galvenā fonda un pakārtotā fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas pagaidu pārtraukšanu un atjaunošanu;

30.2. kārtību, kā tiek paziņots par kļūdām galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtības aprēķinos, kā arī minēto kļūdu novēršanas kārtību.

3.2.5. Fondu pārskatu sagatavošana

31. Iekšējos noteikumos attiecībā uz fondu pārskatu sagatavošanas kārtību iekļauj vismaz:

31.1. ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir vienāds pārskata gads, pārskatu sagatavošanas saskaņošanas kārtību;

31.2. ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšķirīgs pārskata gads, kārtību, kādā pakārtotais fonds var iegūt visu nepieciešamo informāciju no galvenā fonda, lai tas varētu savlaicīgi sagatavot savus periodiskos pārskatus, vienlaikus nodrošinot, ka galvenā fonda zvērināts revidents var sagatavot revīzijas ziņojumu pakārtotā fonda pārskata gada pēdējā dienā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta astotajai daļai.

3.3. Galvenā fonda likvidācija, apvienošana vai sadalīšana
3.3.1. Likvidācija

32. Lai saņemtu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta septītajā daļā norādīto atļauju, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība iesniedz Komisijai šādu informāciju:

32.1. ja pakārtotais fonds vēlas vismaz 85 procentus no saviem aktīviem ieguldīt cita galvenā fonda ieguldījumu apliecībās:

32.1.1. pieteikumu šāda ieguldījuma apstiprinājuma saņemšanai;

32.1.2. grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daļai;

32.1.3. grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai;

32.1.4. dokumentus, kas noteikti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.2 panta otrajā daļā;

32.2. ja pakārtotais fonds plāno veikt pārveidi par fondu, kas nav pakārtotais fonds:

32.2.1. grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daļai;

32.2.2. grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai;

32.3. ja pakārtotais fonds plāno sākt fonda likvidāciju, paziņojumu par šādu nodomu.

33. Pēc Komisijas lēmuma par atļaujas piešķiršanu šo noteikumu 32.1. punktā noteikto darbību veikšanai pieņemšanas pakārtotais fonds veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.6 pantā noteikto prasību ievērošanu.

34. Ja maksājums par galvenā fonda likvidāciju tiek veikts pirms datuma, kurā pakārtotajam fondam ir jāsāk ieguldīt citā galvenajā fondā saskaņā ar darbībām, kas norādītas šo noteikumu 32.1. punktā, vai atbilstoši tā jaunajiem ieguldījuma mērķiem un politikai saskaņā ar darbībām, kas norādītas šo noteikumu 32.2. punktā, Komisija, pieņemot lēmumu par atļaujas piešķiršanu, nosaka, ka:

34.1. pakārtotais fonds saņem likvidācijas ieņēmumus:

34.1.1. naudā;

34.1.2. dažus vai visus ieņēmumus kā attiecīgo aktīvu nodošanu, ja pakārtotais fonds tam ir piekritis un ja to paredz pakārtotā fonda un galvenā fonda vienošanās vai iekšējie noteikumi, kā arī ja to paredz lēmums par fonda likvidāciju;

34.2. visu naudu, kas tiek glabāta vai saņemta atbilstoši šo noteikumu 34.1. punktā norādītajam, līdz datumam, kurā pakārtotajam fondam ir jāsāk ieguldīt citā galvenajā fondā vai saskaņā ar tā jaunajiem ieguldījuma mērķiem un politiku, drīkst atkārtoti ieguldīt vienīgi efektīvas naudas pārvaldības (efficient cash management) mērķiem.

35. Gadījumos, uz kuriem attiecas šo noteikumu 34.1.2. punkta nosacījumi, pakārtotais fonds jebkurā laikā var realizēt nodotos aktīvus.

3.3.2. Apvienošana vai sadalīšana

36. Lai saņemtu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta vienpadsmitajā daļā norādīto atļauju, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība iesniedz Komisijai šādu informāciju:

36.1. ja pakārtotais fonds plāno turpināt darboties kā tā paša galvenā fonda pakārtotais fonds:

36.1.1. pieteikumu šādu darbību veikšanai;

36.1.2. ja nepieciešams, grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daļai;

36.1.3. ja nepieciešams, grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai;

36.2. ja pakārtotais fonds plāno kļūt par cita galvenā fonda pakārtoto fondu, kas izveidots galvenā fonda ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā, vai ja pakārtotais fonds plāno vismaz 85 procentus no saviem aktīviem ieguldīt cita tāda galvenā fonda ieguldījumu apliecībās, kas nav izveidots apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā:

36.2.1. tā pieteikumu šāda ieguldījuma apstiprinājuma saņemšanai;

36.2.2. grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daļai;

36.2.3. grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai;

36.2.4. dokumentus, kas noteikti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.2 panta otrajā daļā;

36.3. ja pakārtotais fonds plāno veikt pārveidi par fondu, kas nav pakārtotais fonds:

36.3.1. grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daļai;

36.3.2. grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai;

36.4. ja pakārtotais fonds plāno sākt fonda likvidāciju, paziņojumu par šādu nodomu.

37. Šo noteikumu 36.1. punktā ietvertā frāze "turpināt darboties kā tā paša galvenā fonda pakārtotais fonds" attiecas uz gadījumiem, kad:

37.1. ierosinātajā apvienošanā galvenais fonds ir iegūstošais fonds;

37.2. galvenais fonds turpina darbību bez būtiskām izmaiņām kā viens no fondiem, kas izveidots ierosinātās sadalīšanas rezultātā.

38. Šo noteikumu 36.2. punktā ietvertā frāze "kļūt par cita galvenā fonda pakārtoto fondu, kas izveidots galvenā fonda ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā" attiecas uz gadījumiem, kad:

38.1. galvenais fonds ir pievienojamais fonds un apvienošanas rezultātā pakārtotais fonds kļūst par iegūstošā fonda ieguldītāju;

38.2. pakārtotais fonds kļūst par tāda fonda ieguldītāju, kas izveidots galvenā fonda sadalīšanas rezultātā un būtiski atšķiras no galvenā fonda.

39. Pēc Komisijas lēmuma par atļaujas piešķiršanu šo noteikumu 36.2. punktā noteikto darbību veikšanai pieņemšanas pakārtotais fonds iespējami īsākā laikā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.6 pantā noteikto prasību ievērošanu.

40. Šo noteikumu 36.2. un 36.3. punktā noteiktajā gadījumā pakārtotajam fondam ir tiesības pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no galvenā fonda atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta četrpadsmitajā daļā un 34. panta desmitajā daļā noteiktajam, ja Komisija lēmumu par atļaujas piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 36. punktam nav pieņēmusi vienu darba dienu pirms pēdējās dienas, kurā pakārtotais fonds var pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no galvenā fonda, pirms apvienošana vai sadalīšana ir stājusies spēkā.

41. Pakārtotais fonds izmanto šo noteikumu 40. punktā noteiktās tiesības, lai nodrošinātu, ka netiek ietekmētas tā ieguldītāju tiesības pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no pakārtotā fonda saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.6 panta pirmās daļas 4. punktu.

42. Pirms šo noteikumu 40. punktā noteikto tiesību izmantošanas pakārtotais fonds izvērtē papildus iespējamos risinājumus, kas varētu palīdzēt izvairīties no darījumu izmaksām vai negatīvām sekām tā ieguldītājiem vai tās samazināt.

43. Ja pakārtotais fonds pieprasa savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no galvenā fonda, tas saņem ieņēmumus no atpirkšanas vienā no šiem veidiem:

43.1. naudā;

43.2. dažus vai visus ieņēmumus kā attiecīgu aktīvu nodošanu, ja pakārtotais fonds tam ir piekritis un ja to paredz pakārtotā fonda un galvenā fonda noslēgtais līgums.

44. Gadījumos, uz kuriem attiecas šo noteikumu 43.2. punkta nosacījumi, pakārtotais fonds jebkurā laikā var realizēt nodotos aktīvus.

45. Komisija, pieņemot lēmumu par atļaujas piešķiršanu, nosaka, ka visu naudu, kas tiek glabāta vai saņemta atbilstoši šo noteikumu 43. punktā norādītajam, var atkārtoti ieguldīt vienīgi efektīvas naudas pārvaldības mērķiem līdz datumam, kurā pakārtotajam fondam ir jāsāk ieguldīt jaunā galvenā fonda ieguldījumu apliecībās vai saskaņā ar pakārtotā fonda jaunajiem ieguldījumu mērķiem un politiku.

3.4. Turētājbankas un revidenti
3.4.1. Vienošanās par informācijas apmaiņu starp fondu turētājbankām saturs

46. Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta pirmajā daļā, apmaiņu starp galvenā fonda turētājbanku un pakārtotā fonda turētajbanku vienojas par:

46.1. dokumentiem un informāciju, ar ko regulāri apmainās abas turētājbankas, kā arī norāda, vai šos dokumentus un informāciju viena turētājbanka iesniedz otrai vai arī tos iesniedz tikai pēc otras turētājbankas pieprasījuma;

46.2. kārtību, kā galvenā fonda turētājbanka nosūta informāciju pakārtotā fonda turētājbankai, norādot visus piemērojamos termiņus;

46.3. abu turētājbanku pienākumiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (operational matters), tai skaitā:

46.3.1. fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas kārtību, norādot nepieciešamās darbības, lai izvairītos no atšķirībām, ko var izraisīt laika zonu starpība dažādās valstīs, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.3 panta piekto daļu;

46.3.2. kārtību, kā tiks izpildīti pakārtotā fonda rīkojumi par galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai pieprasījumi par atpakaļpirkšanu, un šo darījumu veikšanas kārtību, tai skaitā noteikumiem attiecīgo aktīvu nodošanai;

46.4. pārskata gada beigu termiņa saskaņošanas kārtību, ja fondu pārskata gadi atšķiras;

46.5. informāciju, kas galvenā fonda turētājbankai ir jāsniedz pakārtotā fonda turētājbankai par galvenā fonda veiktajiem normatīvo aktu un fonda pārvaldes nolikuma pārkāpumiem, kā arī šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem;

46.6. kārtību, kā tiek izskatīti informācijas pieprasījumi, kurus viena turētājbanka iesniedz otrai;

46.7. notikumiem vai darbībām, par kurām vienai turētājbankai ir pienākums ziņot otrai turētājbankai, kā arī par šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem.

3.4.2. Vienošanās par informācijas apmaiņu starp zvērinātiem revidentiem saturs

47. Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta septītajā daļā, apmaiņu starp galvenā fonda zvērinātu revidentu un pakārtotā fonda zvērinātu revidentu vienojas par:

47.1. dokumentiem un informāciju, ar ko regulāri apmainās abi zvērināti revidenti, kā arī norāda, vai šos dokumentus un informāciju viens zvērināts revidents iesniedz otram vai arī tos iesniedz tikai pēc otra zvērināta revidenta pieprasījuma;

47.2. kārtību, kā galvenā fonda zvērināts revidents nosūta informāciju pakārtotā fonda zvērinātam revidentam, kā arī minētās informācijas nosūtīšanas termiņiem;

47.3. zvērinātu revidentu darbību saskaņošanas kārtību attiecīgā fonda gada pārskata sagatavošanā;

47.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta astotajā daļā norādīto pārkāpumu galvenā fonda revīzijas ziņojumā identificēšanas kārtību;

47.5. informācijas pieprasījumu, ko viens zvērināts revidents iesniedz otram, tai skaitā pieprasījumu sniegt plašāku informāciju par galvenā fonda revīzijas ziņojumā atklātajiem pārkāpumiem, izskatīšanas kārtību un termiņiem;

47.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta astotajā daļā un 74. panta pirmajā daļā norādīto revīzijas ziņojumu sagatavošanas nosacījumiem, kā arī galvenā fonda revīzijas ziņojuma sagatavošanas kārtību un termiņiem un šā ziņojuma projekta iesniegšanas termiņiem pakārtotā fonda zvērinātam revidentam;

47.7. ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšķirīgs pārskata gads, par kārtību un termiņu, līdz kuram galvenā fonda zvērināts revidents sagatavo Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 71.4 panta astotajā daļā norādīto revidenta ziņojumu, kā arī minētā ziņojuma projekta un ziņojuma iesniegšanas kārtību pakārtotā fonda zvērinātam revidentam.

3.5. Fondu ieguldītājiem paredzētās informācijas sniegšanas kārtība

48. Fonda ieguldītājiem informācija attiecībā uz fonda pārveidošanu par pakārtotu fondu un galvenā fonda maiņu tiek sniegta tādā pašā veidā, kā noteikts šo noteikumu 2.2. nodaļā.

4. Citās dalībvalstīs reģistrēto (dibināto) atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtība Latvijā

49. Dalībvalsts fonda apliecību izplatīšana Latvijā tiek veikta atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 pantā un šajos noteikumos noteiktajai kārtībai. Abi norādītie normatīvie akti ir pieejami Komisijas mājaslapā www.fktk.lv, tai skaitā angļu valodā.

50. Dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā var veikt attiecīgo fondu pārvaldošā sabiedrība vai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta pirmajā daļā norādītais ieguldījumu apliecību izplatītājs (tālāk tekstā – ieguldījumu apliecību izplatītājs).

51. Ja dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecības tiek izplatītas ar ieguldījumu apliecību izplatītāja starpniecību, tad fonds vai to pārvaldošā sabiedrība slēdz ar minēto ieguldījumu apliecību izplatītāju līgumu par attiecīgā fonda apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā.

52. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā minētos dokumentus Komisijai iesniedz latviešu vai angļu valodā.

53. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta ceturtās daļas 2. punktā minētajā paziņojumā (tālāk tekstā – paziņojums) norāda saiti internetā, kur elektroniski ir pieejami Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta ceturtās daļas 3. punktā norādītie dokumenti, to grozījumi un šo dokumentu tulkojumi.

54. Paziņojuma "B" daļas 2. punktā norāda kārtību, kā tiks nodrošināta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta otrās daļas prasību izpilde, tai skaitā norāda saiti internetā, kur elektroniski ir pieejama informācija par ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas vērtību.

55. Paziņojuma "B" daļas 3. punktā norāda:

55.1. kā ieguldītāji Latvijā, ievērojot fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā noteikto kārtību, tiks informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā un fonda pārvaldes nolikumā;

55.2. precīzu saiti internetā, kur elektroniski ir pieejama sabiedrības izstrādātā ieguldītāju sūdzību izskatīšanas kārtība, lai izpildītu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta devītās daļas 4. punktā noteikto pienākumu nodrošināt Latvijas ieguldītājiem iespēju iesniegt sūdzības par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem latviešu valodā.

56. Ja fonds atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem (dokuments attiecas uz EEZ) 1. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, tad tam tiek piemērotas šajā regulā naudas tirgus fondiem noteiktās prasības.

57. Veicot dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā, fondu pārvaldošā sabiedrība un ieguldījumu apliecību izplatītājs papildus ievēro:

57.1. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (pieejams angļu valodā Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā www.ptac.gov.lv) un Fizisko personu datu apstrādes likuma (pieejams angļu valodā Datu valsts inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv) prasības;

57.2. prasības par reklāmu un publisko paziņojumu sniegšanu, kas noteiktas šo jomu regulējošajos normatīvajos aktos, tai skaitā Reklāmas likumā (pieejams angļu valodā Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā www.ptac.gov.lv), kā arī Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 59. pantā.

58. Pirms dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas Latvijā pārtraukšanas fondu pārvaldošā sabiedrība vai ieguldījumu apliecību izplatītājs atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta vienpadsmitajai daļai iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu, kurā norāda, kā tiks nodrošināta saistību izpilde pret Latvijas ieguldītājiem.

59. Šo noteikumu 58. punktā noteiktajā gadījumā fondu pārvaldošā sabiedrība vai ieguldījumu apliecību izplatītājs nodrošina Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta otrajā un devītajā daļā noteikto prasību ievērošanu līdz pilnīgai saistību izpildei pret Latvijas ieguldītājiem.

60. Dokumentus, kas norādīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta ceturtajā daļā, iesniedz Komisijai, nosūtot tos uz Komisijas e-pasta adresi ucitsnotification@fktk.lv. Šos dokumentus un informāciju Komisijai iesniedz PDF formātā vai citā formātā, kura izmantošanai piekritusi Komisija.

61. Iesniedzot Komisijai grozījumus šo noteikumu 60. punktā norādīto dokumentu saturā, iesniedzējs īsumā apraksta izdarīto grozījumu būtību un pielikumā pievieno jaunu dokumenta versiju. Grozījumus nosūta uz šo noteikumu 60. punktā norādīto e-pasta adresi.

5. Noslēguma jautājums

62. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2011. gada 11. novembra normatīvie noteikumi Nr. 249 "Normatīvie noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Komisijas 2010. gada 1. jūlija Direktīvas 2010/44/ES, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām un pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
26.09.2020