Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 465

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 253. nr., 2018, 78., 249. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:

5.1. izveidoto un labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - 528;

5.2. izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē - 98.

6. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:

6.1. izveidoto un labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - 1 945;

6.2. izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē - 152."

2. Svītrot 7. un 8. punktu.

3. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākuma kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 54 825 653 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 43 582 556 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldību finansējums) - ne mazāks kā 11 243 097 euro, un to izlieto:

9.1. ne mazāk kā 13 107 832 euro šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajai pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Minēto finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 11 141 657 euro (maksimālā attiecināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa) un nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldību finansējums) - ne mazāk kā 1 966 175 euro (minimālā attiecināmā nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļa);

9.2. ne mazāk kā 31 334 146 euro šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajai otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Minēto finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 26 634 024 euro (maksimālā attiecināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa) un nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldību finansējums) - ne mazāk kā 4 700 122 euro (minimālā attiecināmā nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļa);

9.3. 10 383 675 euro šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētajām projektu iesniegumu atlases kārtām atbilstoši šo noteikumu 11.3 punktā noteiktajai kārtībai. Minēto finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 5 806 875 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldību finansējums) - 4 576 800 euro, tai skaitā valsts budžeta finansējums 4 015 537 euro.

10. Pasākuma kopējo attiecināmo finansējumu veido:

10.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kas līdz šo noteikumu 11.3 punktā minētajai finansējuma pārdalei nepārsniedz 85 procentus, bet pēc šo noteikumu 11.3 punktā minētās finansējuma pārdales - nepārsniedz 79,50 procentus no kopējā attiecināmā finansējuma. Projektā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte var būt mainīga un ir apgriezti proporcionāla nacionālā publiskā līdzfinansējuma īpatsvaram;

10.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums, kuru līdz šo noteikumu 11.3 punktā minētajai finansējuma pārdalei veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldību finansējums ne mazāk kā 15 procentu apmērā no kopējā projektu attiecināmā finansējuma. Pēc šo noteikumu 11.3 punktā minētās finansējuma pārdales nacionālo publisko finansējumu veido valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldības finansējums ne mazāk kā 20,50 procentu apmērā no kopējā attiecināmā finansējuma. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām aprēķina saskaņā ar kritērijiem un kārtību, kādā valsts budžeta dotācijas piešķir pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai, no šo noteikumu 9.1 un 9.2. apakšpunktā minētās minimālās nacionālā publiskā līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļas un šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļas atskaitot valsts budžeta finansējumu. Projektā nacionālā publiskā līdzfinansējuma intensitāte var būt mainīga un ir apgriezti proporcionāla Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma īpatsvaram."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs pašvaldībām ir noteikts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk - 9.2.2.1. pasākums) ietvaros izstrādātajā un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē apstiprinātajā attiecīgā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (turpmāk - plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns). Attiecināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa projektā ir nemainīga, izņemot neatbilstoši veiktos izdevumus, un nepārsniedz 85 procentus."

5. Izteikt 11. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no 2018. gada 20. aprīļa ar nosacījumu, ka attiecīgais pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājums ir iekļauts plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā."

6. Papildināt noteikumus ar 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 un 11.5 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pasākuma ietvaros pašvaldības projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru var mainīt līdz 2020. gada 31. decembrim, ja tas atbilst plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā pašvaldībai noteiktajām plānotajām kopējām attiecināmajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksām.

11.2 Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz 2020. gada 31. oktobrim uzskaita kā citu publisko finansējumu un no 2020. gada 1. novembra tas kompensācijas veidā ir pieejams tām šo noteikumu 22. punktā minētajām pašvaldībām, kuras papildus plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos pašvaldībai noteiktajam minimālajam attiecināmajam nacionālajam līdzfinansējumam plāno lielāku pašvaldības finansējuma apmēru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides attiecināmo izmaksu segšanai.

11.3 Lai noteiktu šo noteikumu 11.2 punktā minētā cita publiskā finansējuma pašvaldībām paredzētās daļas apmēru, atbildīgā iestāde:

11.3 1. apkopo informāciju par pašvaldību projektos plānotajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides attiecināmajām izmaksām uz 2020. gada 31. oktobri atbilstoši Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam ievadītajai informācijai par pašvaldības projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (turpmāk - pašvaldības plānotās izmaksas);

11.3 2. nosaka starpību starp pašvaldību plānotajām izmaksām un pašvaldībai plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā atbilstoši šo noteikumu 9.1. vai 9.2. apakšpunktam noteikto pasākuma sākotnējo kopējā attiecināmā finansējuma apmēru (turpmāk - attiecināmā finansējuma starpība), izmantojot šādu formulu:

A = B - C, kur

A - attiecināmā finansējuma starpība, euro;

B - konkrētās pašvaldības plānotās izmaksas uz 2020. gada 31. oktobri atbilstoši Kohēzijas politikas fondu vadības sistēmā 2014.-2020. gadam ievadītajai informācijai, euro;

C - konkrētai pašvaldībai plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā atbilstoši šo noteikumu 9.1. vai 9.2. apakšpunktam noteiktais pasākuma sākotnējais kopējā attiecināmā finansējuma apmērs, euro;

11.3 3. nosaka katrai pašvaldībai attiecināmā finansējuma starpības īpatsvaru kopējā attiecināmā finansējuma starpības apmērā, izmantojot šādu formulu:

D = A x 100, kur
AK

D - konkrētās pašvaldības attiecināmā finansējuma starpības īpatsvars kopējā attiecināmā finansējuma starpības apmērā, procentos;

A - konkrētās pašvaldības attiecināmā finansējuma starpība, euro;

AK - visu pašvaldību attiecināmā finansējuma starpību kopsumma, euro;

11.3 4. atbilstoši šo noteikumu 11.3 3. apakšpunktā noteiktajam konkrētās pašvaldības finansējuma starpības īpatsvaram aprēķina tai pieejamo šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma daļas apmēru, izmantojot šādu formulu:

E = F x D, kur

E - konkrētai pašvaldībai pieejamais šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma daļas apmērs, euro;

F - šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētais cits publiskais finansējums, euro;

D - konkrētās pašvaldības attiecināmā finansējuma starpības īpatsvars kopējā attiecināmā finansējuma starpības apmērā, procentos;

11.3 5. izmanto šo noteikumu 11.3 3. apakšpunktā minēto konkrētās pašvaldības attiecināmā finansējuma starpības īpatsvaru arī šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā cita publiskā finansējuma avotu daļas apmēra noteikšanai katrai pašvaldībai;

11.3 6. iesniedz informāciju Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē par katrai pašvaldībai noteikto šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā cita publiskā finansējuma daļas apmēru sadalījumā pa finansējuma avotiem, lai apstiprinātu attiecīgos grozījumus plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos;

11.3 7. pēc plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu grozījumu apstiprināšanas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē informē sadarbības iestādi par šo noteikumu 11.3 2. apakšpunktā minētajām pašvaldībām, kurām ir piešķirams šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētais cits publiskais finansējums, norādot katrai pašvaldībai pieejamo minētā finansējuma daļas apmēru sadalījumā pa finansējuma avotiem.

11.4 Sadarbības iestāde pēc šo noteikumu 11.3 7. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas organizē šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā cita publiskā finansējuma piešķiršanu pašvaldībām, veicot attiecīgus grozījumus ar šo noteikumu 11.3 2. apakšpunktā minētajām pašvaldībām noslēgtajās vienošanās par projekta īstenošanu.

11.5 Pašvaldībām, kuru plānotās kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā atbilstoši šo noteikumu 9.1. vai 9.2. apakšpunktam noteiktā pasākuma sākotnējo attiecināmā finansējuma apmēru, atbildīgā iestāde nepiemēro šo noteikumu 11.3 punktā minēto finansējuma pārdali."

7. Svītrot 13. un 14. punktu.

8. Aizstāt 24.2. un 25.2. apakšpunktā vārdus "Labklājības ministrija" ar vārdiem "atbildīgā iestāde".

9. Papildināt 26.2. apakšpunktu aiz vārdiem "esošu būvju" ar vārdiem "un telpu".

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

Labklājības ministre R. Petraviča

01.08.2020