Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kontu reģistra likumā

Izdarīt Kontu reģistra likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 241. nr.; 2017, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "terorisma finansēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "terorisma un proliferācijas finansēšana" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) individuālā seifa pakalpojums - pakalpojums, ko nodrošina kredītiestāde vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurā individuālā seifa lietošanas tiesības pakalpojuma saņēmējs ieguvis uz nomas vai īres līguma pamata."

3. Aizstāt 2. panta 1. punktā vārdus "terorisma finansēšanai, masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas finansēšanai" ar vārdiem "terorisma un proliferācijas finansēšanai".

4. 5. pantā:

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma, maksājumu vai ieguldījumu konts vai saņemts individuālā seifa pakalpojums, - nosaukums, reģistrācijas numurs;";

papildināt otro daļu ar 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"6) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, - vārds, uzvārds, personas kods, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

7) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

8) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, - nosaukums, reģistrācijas numurs, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums;

9) par individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju - juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, - nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, individuālā seifa vai līguma numurs vai cits unikāls seifa pakalpojuma identifikators, nomas vai īres līguma noslēgšanas un izbeigšanas datums.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ziņu sniedzējs ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz, ja kontu atver vai slēdz, tiek noslēgts vai izbeigts individuālā seifa nomas vai īres līgums, kā arī gadījumā, kad ziņu sniedzējam kļuvušas zināmas izmaiņas šā panta otrajā, trešajā un 3.1 daļā minētajos ar konta turētāju, individuālā seifa nomnieku vai īrnieku, patieso labuma guvēju vai pilnvaroto personu saistītās fiziskās vai juridiskās personas datos."

5. 6. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Finanšu izlūkošanas dienestam - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto funkciju veikšanai, tai skaitā starptautiskās sadarbības nodrošināšanai ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu, terorisma un proliferācijas finansēšanu;";

papildināt pirmās daļas 5. punktu ar vārdiem "plānotu un nodrošinātu automātiskās informācijas apmaiņas uzraudzību par finanšu kontiem (likuma "Par nodokļiem un nodevām" XII nodaļas izpratnē)";

papildināt pirmās daļas 12. punktu pēc vārda "konta" ar vārdiem "vai individuālā seifa nomas vai īres līguma";

papildināt pirmo daļu ar 13., 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"13) maksātnespējas procesa administratoram - Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu izpildei un tiesību īstenošanai juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā;

14) Maksātnespējas kontroles dienestam - maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības īstenošanai atbilstoši Maksātnespējas likumam;

15) kredītiestādēm - lai iegūtu ziņas par patērētāja Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē kontu esību citā kredītiestādē, ja klients kredītiestādei iesniedzis pieteikumu par pamatkonta minētā likuma izpratnē atvēršanu;

16) kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem - lai padziļinātās izpētes veikšanai iegūtu ziņas par klienta, tā patiesā labuma guvēja, kā arī par personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar kredītiestādi vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju, tās patiesā labuma guvēja atvērto kontu skaitu un kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju skaitu, pie kuriem šie konti atvērti.";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "un 12. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "12., 14., 15. un 16. punktā".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Kredītiestādei, krājaizdevu sabiedrībai un maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir pienākums šā likuma 5. panta otrajā daļā noteiktās reģistrā iekļaujamās ziņas par individuālā seifa pakalpojuma saņēmējiem, kuriem ir spēkā esoši individuālo seifu nomas vai īres līgumi, iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2020. gada 31. augustam.

8. Sākot ar 2020. gada 1. septembri, kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs šā likuma 5. panta otrajā daļā noteiktās ziņas par individuālā seifa pakalpojuma saņēmējiem Valsts ieņēmumu dienestam sniedz, ievērojot šā likuma 5. panta ceturtajā daļā noteikto termiņu."

7. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija direktīvas (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2005/60/EK un Komisijas direktīvu 2006/70/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

01.07.2020