Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 66

Rīgā 2020. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 25, 2. p.)

Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 27.maijā saņēma akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 44103016580, juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201 (turpmāk - AS "Valmieras Enerģija"), 2020.gada 27.maija iesniegumu Nr.VE1/2020-32 ar tam pievienoto AS "Valmieras Enerģija" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmumu Nr.73 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 136.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.73). Ar Lēmumu Nr.73 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.12 "Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras Enerģija" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 15.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot AS "Valmieras Enerģija" tiesības pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2020.gada 6.janvārī pieņēma lēmumu Nr.3 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.3).

5. Saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifu, AS "Valmieras Enerģija" 2020.gada 27.maijā (2020.gada 27.maijs Nr. VE1/2020-32) iesniedza Regulatorā noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 31,69 EUR/MWh - aprēķinu un pamatojumu jaunajam tarifam.

6. Paziņojums par AS "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu ir publicēts 2020.gada 29.maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 103.nr. Paziņojumā AS "Valmieras Enerģija" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums norādīts 2020.gada 1.jūlijs.

7. Regulators, izvērtējot AS "Valmieras Enerģija" iesniegto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un tā pamatojumu, secina, ka AS "Valmieras Enerģija" noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai un ir pamatots. Līdz ar to AS "Valmieras Enerģija" noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2020.gada 1.jūlijā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.3 atcelšanu un par Lēmuma Nr.73 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.jūlija Regulators atceļ Lēmumu Nr.3 un AS "Valmieras Enerģija" nepiemēro ar Lēmumu Nr.73 apstiprināto saražotās siltumenerģijas tarifu.

9. AS "Valmieras Enerģija" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt par atbilstošu Metodikai noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "Valmieras Enerģija" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 31,69 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa) - (Latvijas Vēstnesis, 2020, 103.nr.) un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 1.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 6.janvāra lēmumu Nr.3 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.jūlija AS "Valmieras Enerģija" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu Nr.73 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 136.nr.) apstiprināto AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "Valmieras Enerģija" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

11.06.2020