Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 335

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 6. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, inspekcija:

4.1. veic pārbaudes un sniedz atzinumus par to, kā dzelzceļa sistēmas dalībnieki ievēro Dzelzceļa likumā minētās nacionālās prasības un dzelzceļa drošību regulējošo tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasības;

4.2. pārbauda komersanta spēju darboties attiecīgajā komercdarbības jomā, ievērojot drošības prasības;

4.3. pārbauda dzelzceļa infrastruktūras objektu un ritošā sastāva atbilstību tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības jomā un Dzelzceļa likumā minētajām nacionālajām prasībām;

4.4. izvērtē dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības ieceres, izdod tehniskos noteikumus, izdara atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi un par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

4.5. veic pārbaudes un sniedz atzinumus par bīstamo kravu apriti dzelzceļa pārvadājumu jomā;

4.6. apkopo dzelzceļa sistēmas dalībnieku sniegto informāciju par dzelzceļa satiksmes negadījumiem;

4.7. veic drošības pārvaldības sistēmas veiktspējas pārbaudes;

4.8. veic tirgus uzraudzību dzelzceļa nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu Nr. 765/2008/EK, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93;

4.9. izskaidro prasības attiecībā uz procedūrām un dokumentiem, kas nepieciešami, lai saņemtu vienoto drošības sertifikātu, drošības apliecību, par tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību sertifikātu, atļauju ritekļu laišanai tirgū un atļauju nodot ekspluatācijā stacionārās iekārtas, un, ja nepieciešams, izdod dokumentu ar norādījumiem par pretendenta rīcību attiecīgajās procedūrās;

4.10. izvērtē dokumentus, ko pretendenti iesnieguši, lai saņemtu vienoto drošības sertifikātu, drošības apliecību, par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, atļauju ritekļa vai ritekļa tipa laišanai tirgū un atļauju nodot ekspluatācijā stacionārās iekārtas;

4.11. veic neatkarīgu novērtējumu attiecībā uz riska pārvaldības procesa piemērošanu un tā īstenošanā gūto rezultātu piemērotību;

4.12. veic zināšanu un prasmju pārbaudi (eksamināciju) un pieņem lēmumus par dzelzceļa speciālistu atbilstību kvalifikācijas prasībām;

4.13. apkopo un analizē dzelzceļa satiksmes negadījumu datus;

4.14. nodrošina funkciju izpildei nepieciešamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus;

4.15. publicē savā tīmekļvietnē (www.vdzti.gov.lv) statistikas datus par dzelzceļa sistēmas drošību;

4.16. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulas 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004, 38. panta 3. punktu sniedz informāciju Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai, tostarp izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus;

4.17. sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām iestādēm, izsniedzot drošības apliecības attiecībā uz pārrobežu dzelzceļa infrastruktūru;

4.18. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem un piedalās to darba grupās;

4.19. slēdz nepieciešamos sadarbības līgumus un organizē seminārus vai darba grupas;

4.20. iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi;

4.21. atbilstoši kompetencei, konsultējoties ar dzelzceļa sistēmas dalībniekiem un ieinteresētajām personām (tostarp ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, pārvadātājiem, manevru darbu veicējiem, ražotājiem, tehnisko apkopju veicējiem, lietotājiem un personāla pārstāvjiem), sagatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar dzelzceļa sistēmas drošību, savstarpēju izmantojamību un ekspluatāciju;

4.22. īstenojot Dzelzceļa likuma 33.4 panta pirmās daļas prasības:

4.22.1. izvērtē, vai tiesību aktu projektos dzelzceļa drošības un tehnisko prasību jomā ir paredzētas nacionālās prasības;

4.22.2. pirms tiesību aktu pieņemšanas iesniedz izskatīšanai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un Eiropas Komisijai tiesību aktu projektus, kuros paredzētas nacionālās prasības (izņemot šo noteikumu 4.22.3. un 4.22.4. apakšpunktā minētos gadījumus). Iesniedzot tiesību aktu projektus, inspekcija pamato tiesību akta nepieciešamību, attiecīgajā gadījumā pievienojot pierādījumus, ka tiesību akts ir nepieciešams, lai varētu izpildīt pamatprasības, kuras nav aptvērusi attiecīgā savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija;

4.22.3. neiesniedz izskatīšanai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un Eiropas Komisijai tiesību aktu projektus, kuros paredzētas nacionālās prasības steidzama preventīva pasākuma gadījumā;

4.22.4. neiesniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un Eiropas Komisijai informāciju par nacionālajām prasībām un ierobežojumiem, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs, ja šīs nacionālās prasības un ierobežojumi ir norādīti attiecīgi dzelzceļa infrastruktūras reģistrā vai tīkla pārskatā;

4.22.5. paziņo Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un Eiropas Komisijai par pieņemtajiem tiesību aktiem, kuros paredzētas nacionālās prasības (tostarp prasības steidzama preventīva pasākuma gadījumā), un ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par šādiem tiesību aktiem;

4.22.6. uzrauga, vai dzelzceļa sistēmas dalībnieki Dzelzceļa likumā noteikto prasību izpildē nepiemēro Latvijas tiesību aktus, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu nav uzskatāmi par nacionālajām prasībām.";

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Kontroles un uzraudzības pilnvaras ir inspekcijas direktoram, direktora vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, vecākajiem inspektoriem, vecākajiem ekspertiem un vecākajiem referentiem.";

1.3. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 16. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

16.06.2020