Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Gulbenes novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Gulbenē 2020. gada 11. maijā (prot. Nr. 10, 2. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

1. Izdarīt Gulbenes novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem" šādu grozījumu un papildināt saistošos noteikumus ar III.1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

10.1 Tiesības saņemt atbalstu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību ir:

10.1 1. Gulbenes novada domes dibināto izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem;

10.1 2. šo Noteikumu 4.punktā noteiktajiem izglītojamajiem;

10.1 3. Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-9. klašu izglītojamajiem, kuri mācās cita novada administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē.

10.2 Ēdināšanas atbalsts Noteikumu 10.1 3. apakšpunktā noteiktajiem izglītojamajiem netiek piešķirts, ja ēdināšanas izdevumu segšanas atbalsts gatava ēdiena, pārtikas pakas, pārtikas karšu vai finansiāla pabalsta veidā ir saņemts no pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā izglītojamais mācās.

10.3 Noteikumu III.1 nodaļā paredzētais ēdināšanas atbalsts netiek piešķirts speciālo izglītības iestāžu izglītojamajiem.

10.4 Ēdināšanas atbalsts tiek nodrošināts pārtikas karšu veidā - 10,00 euro apmērā par 2020. gada marta mēnesi, 30,00 euro apmērā par 2020. gada aprīļa mēnesi un 30,00 euro apmērā par 2020. gada maija mēnesi.

10.5 Pirmsskolas vecuma bērniem (tajā skaitā obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem), uz kuriem attiecas Noteikumu III.1 nodaļā paredzētais ēdināšanas atbalsts, tas tiek piešķirts proporcionāli par periodu, kurā bērns nav apmeklējis izglītības iestādi klātienē.

10.6 Pārtikas kartes tiek izsniegtas izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem Gulbenes novada Izglītības pārvaldes noteiktajā kārtībā.

10.7 Pārtikas karšu izsniegšanu administrē, koordinē un organizē Gulbenes novada Izglītības pārvalde.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 11. maija saistošo noteikumu Nr. 12 "Grozījums Gulbenes novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Savukārt Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, personām noteikti ierobežojumi, t.sk. sociālā (fiziskā) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, tajā skaitā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti.

Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mācību gada ietvaros, pašvaldība ar saistošo noteikumu grozījumiem paredz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pārtikas karšu veidā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz nodrošināt ēdināšanas atbalstu bērniem ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību.

Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas atbalsta veidu, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Aptuvenā prognozējamā ietekme uz Gulbenes novada pašvaldības budžetu: Gulbenes novada izglītības iestāžu izglītojamo atbalstam - 147 000,00 euro, Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-9. klašu izglītojamajiem, kuri mācās cita novada administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē - 8 890,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav paredzama.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Ēdināšanas atbalsts tiek sniegts Gulbenes novada Izglītības pārvaldes noteiktajā kārtībā.

Pārtikas karšu izsniegšanu administrē, koordinē un organizē Gulbenes novada Izglītības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību un izglītības procesa attālinātu organizēšanu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

13.05.2020