Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 16

Daugavpilī 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 20, 1. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 12. maija lēmumu Nr. 180

Izdoti saskaņā ar
 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
 14. panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām"
 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta
 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
 un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
 kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
 ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22. punktu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 138 (4124), 01.09.2009.; 163 (4149), 14.10.2009.; 132 (4735), 01.09.2012.; 213 (5019), 31.10.2013.; 45 (5363), 04.03.2015.; 99, 22.05.2017.; 57, 20.03.2020) (turpmāk - noteikumi), svītrojot noteikumu 9. punktu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 12. maija saistošo noteikumu Nr. 16 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā 2020. gada 7. maija grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ar kuriem atļautas klātienes konsultācijas, lai 9. un 12. klašu skolēniem sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai sagatavotos profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, kā arī atļauti klātienes sporta treniņi un nodarbības, nepieciešams atcelt ierobežojumu piemērot braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem mācību gada un vasaras brīvdienu laikā, Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas mācību gada laikā, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
2. Īss projekta satura izklāsts Svītrots noteikumu 9. punkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 36. panta noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

13.05.2020